Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Rosenholmsskolan, F-9

Välkommen till Rosenholmsskolan med elever från förskoleklass till årskurs 9. Nyfikenhet och nytänkande går som en röd tråd genom allt vi gör. Visionen är att se hela eleven, hela vägen.

Skolan ligger i Forserum, en blomstrande kransort till Nässjö. Vi samarbetar med det lokala näringslivet för att motivera våra elever och förbereda dem för framtidens yrkesliv. Undervisningslokalerna är moderna och verksamheten fördelad på tre byggnader.

Skolan byggdes 1935 på den plats den står idag och har under åren byggts till och renoverats. Senaste byggnation och renovering kommer att stå klar under 2023. Skolan erbjuder möjlighet till mindre undervisningsgrupper och moderna undervisningslokaler. Vi har en stor idrottshall och på skolgården finns klätterställning, gungor, basketplan och fotbollsplan. Vi nyttjar ofta grönområden omkring skolan för uteaktiviteter.

Ledarskap i klassrummet ser vi som en grundläggande nyckel för att lyckas med skolarbetet. Vår övertygelse är att en bra skola börjar med lärare som har goda ämneskunskaper, bra relationer till eleverna och höga förväntningar på att alla kan och vill lyckas i skolan. Det är så vi vill att Rosenholmsskolan ska vara.

Lärandet i skolan

Vi strävar efter en lugn arbetsmiljö för både barn och vuxna. Alla i skolan ska känna ett gemensamt ansvar för att skapa trivsel, delaktighet och goda relationer mellan alla på skolan.

På Rosenholmsskolan får ditt barn utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi har ett trygghetsteam som arbetar för att barnen ska ha en bra vardag. I alla årskurser finns elevråd där eleverna själva kan påverka beslut som gäller dem.

STARS är ett värdegrundsarbete på Rosenholmsskolan där alla elever utvecklar sina förmågor att respektera varandras olikheter. Tillsammans arbetar vi med en stimulerande och trevlig skolmiljö för alla. Arbetet bygger främst på diskrimineringsgrunderna, och syftar till att öka trygghets- och trivselkänslan. Vi tror att grunden till goda resultat är trygghet, respekt och god studiero. Tillsammans arbetar vi med att utveckla våra demokratiska värderingar. Vi får hjälp av såväl interna, som externa aktörer med frågor som är viktiga för vårt samhälle och Rosenholmsskolan. Att känna sig respekterad för den man är, att känna sig trygg i skolan, är rättigheter som vi sätter främst.

Inflytande och delaktighet

Eleverna har inflytande över sin arbetsmiljö genom bland annat klassråd och elevråd. Varje år genomförs en trivselenkät som bland annat ger underlag för aktuella åtgärder i arbetet mot kränkningar och diskriminering.

Rosenholmsskolan har ett samråd för vårdnadshavare där varje årskurs representeras. Samrådet är ett forum för information, inflytande och samråd i övergripande och strategiska frågor kring elevernas arbetsmiljö och skolans pedagogiska verksamhet. Samrådet träffas två gånger per termin. Du som vårdnadshavare är välkommen med synpunkter och idéer som kan förbättra och stärka verksamheten.

På Rosenholmsskolan arbetar vi med värdegrundsarbetet STARS, som bland annat innehåller ett projekt som heter Bråka smartare. Detta genomförs för alla elever i årskurs 2. I årskurs 8 arbetar vi med materialet Mentorer i våldsprevention. Båda projekten syftar till att stärka tryggheten för alla elever på skolan.

Under läsåret fortgår ombyggnationen av bland annat matsal och skolgård,

Kulturskolan erbjuder Musikkul för årskurs 2 där eleverna under skoltid får lära sig att spela blockflöjt.

Närheten till lokala företag ligger till grund för projektet SKAL (Skola – Arbetsliv), ett samarbete mellan näringsliv och skola under läsåret 23/24. Skola och näringsliv samarbetarför att motivera elever och trygga framtida kompetensförsörjning. På Rosenholmsskolan kommer årskurs 2, 5 och 8 delta i projektet under detta läsår.

Läsårstider och lovdagar

Här hittar du läsårstider för förskola, grundskola och gymnasiet i Nässjö kommun,
Läsårstider.

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45-50, samt en period på vårterminen. Ledighet beviljas inte under provperioderna. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats,
Provdatum i grundskolan, Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmäl frånvaron via Edlevos app eller webbplats

Instruktion för hur du gör anmälan steg för steg,
Anmäl frånvaro i Edlevo.

Rutiner för frånvaro

Det är viktigt att du anmäler ditt barns frånvaro från skolan eller fritids enligt Nässjö kommuns rutiner,
Frånvaro och sjukanmälan.

Fritidshemmet fungerar som en bro mellan skola och fritid. Den läroplan som gäller i grundskolan gäller också i fritidshemmet. Personalen i fritidshemmen ska stimulera barnens nyfikenhet, vilja att pröva sina idéer och att lösa problem. Kamratskapet och gruppens gemenskap är en viktig del i fritidshemmens vardag, att ingå i ett sammanhang och respektera varandra. Fritidshemmen arbetar med många olika slags verksamheter, som till exempel musik, drama, rörelse, naturvetenskap och miljöfrågor.

På Rosenholmsskolan finns två fritidsavdelningar, Rövarkulan och Lejonkulan. Fritids har aktiviteter både inomhus och ute på skolgården. Vi går även på utflykter i närområdet för att skapa nya utmaningar och variation i undervisningen.

Fritidshemmen har öppet klockan 06.30-18.30.

Edlevo

Edlevo är ett system som gör det enklare för dig som vårdnadshavare att kommunicera med ditt barns förskola, skola eller fritidshem. Du kan bland annat anmäla frånvaro, ansöka om ledighet, lägga in schema, samt skicka och ta emot meddelanden från personalen. Du kan logga in i Edlevo via app eller webb. Du behöver ha BankID för att identifiera dig. För att lära dig mer om hur du använder de olika tjänsterna i Edlevo, kan du läsa instruktionerna vi samlat på sidan,
Edlevo.

Haldor

Som vårdnadshavare kan du logga in till lärplattformen Haldor och se ditt barns lärande och utveckling i skolan. Du kan läsa omdömen, ta del planeringar samt få information om scheman och individuella planer.

Under den första skolveckan på skolan behöver eleven och vårdnadshavare signera en överenskommelse för att få låna en iPad/dator under sin skolgång. Signering sker med BankID via länken,
Lån av IT-verktyg i Nässjö Kommun, Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Saknas tillgång till BankID kan istället en blankett hämtas på skolan.

Ansökan om modersmålsundervisning sker endast via blankett,
Ansökan om modersmålsundervisning Pdf, 301.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Lokal elevhälsa

Rosenholmsskolans elevhälsoarbete leds av rektor. I det lokala elevhälsoteamet ingår skolsköterska, kurator, speciallärare och specialpedagog. Elevhälsoteamet arbetar med att följa upp och stötta arbetslag och elever så att lämpligt stöd kan ges till elever som behöver det. Vid behov finns även tillgång till yrkeskategorier som ingår i det centrala elevhälsoteamet i Nässjö kommun.

Elevhälsan i Nässjö kommun

Elevhälsan är organiserad i olika lokala stödteam. Dessutom finns en gemensam stödfunktion i kommunen, som har i uppdrag att stötta skolorna i det specialpedagogiska arbetet. Om du har frågor och funderingar kring ditt barns utveckling eller beteende kan du kontakta personalen på den centrala elevhälsan,
Elevhälsa.

Välkommen till skolmatsalen på Rosenholmsskolan. Här serverar vi näringsrika måltider lagade för att ge våra elever energi och näring. Maten lagas i Ingsbergsköket. Nedan presenteras veckomenyerna och information om kost och skolmåltider. Smaklig måltid!

Meny


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.