Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Lövhults naturreservat

Naturreservatet i Lövhult omfattar 220 hektar stort område. Syftet med reservatet är att tillgodose behov av områden för friluftslivet, skolor och föreningar samt skydda, återskapa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter och öka den biologiska mångfalden.

Det natursköna Lövhultsområdet är kuperat och har sin högsta punkt 306 meter över havet. Idrott och friluftsliv har präglat området under en lång tid, idag har många föreningar sin fasta punkt här. Området är välbesökt året runt, det är inte bara de preparerade skidspåren på vintern som lockar besökare. För hästintresserade finns ridhus, hoppfält och ridstigar, för dem som vill promenera eller jogga finns ett antal naturslingor av varierande längd. Tar du dig fram på rullskidor, inlines eller med rullstol så är kanske asfalterade femkilometersbanan att föredra. Uppskattar du ett lugnare tempo går det utmärkt att bara lufsa i skogen för att leta efter bär och svamp.

Skogen består i huvudsak av yngre och äldre barrblandskog. Delar av skogen är så kallad naturskog med gamla träd och död ved. Kulturlandskapet är öppet med ängs- och hagmarker. Det finns ett antal nyckelbiotoper med mycket höga naturvärden i området och med lite tur kan man träffa på lövhultsfibblan som växter vid Sankta Valborgs kapell.

Skogen
Kommunens skogsförvaltning har som mål att sköta skogen i reservatet så att friluftslivet och rekreation gynnas. Detta innebär att aktivt skogsbruk bedrivs med stor hänsyn till skogens sociala funktioner samt natur- och kulturvärden. Undantaget är ett antal områden där skogen lämnas för fri utveckling.

Äng- och hagmarker
Ett restaureringsarbete påbörjades 2001 för att ta fram det gamla kulturlandskapet. Beteshagar iordningsställdes och en besättning av nötkreatur av rasen Highland Cattle införskaffades för att hålla landskapet öppet.

Vatten
Lövhult är rikt på källflöden, flera källor ger upphov till små försumpade områden och kärrpartier. Lövhultsbäcken som rinner igenom området tillhör Emåns vattensystem.

Syftet med naturreservatet i Lövhult är:

  • Tillgodose behov av områden för friluftslivet, skolor och föreningar
  • Skydda, återskapa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter, öka den biologiska mångfalden.

Inom reservatet är det förbjudet att:

  • Göra åverkan på skogen, ris- ört eller markvegetationen
  • Medvetet störa djurlivet
  • Framföra motordrivet fordon
  • Göra upp öppen eld på ej angiven plats

Missa inte!

Två pojkar vandrar på en stig i en trollsk granskog

Spåret Lönnen i Lövhult, 3 km

Bege dig ut i skog och mark och vandra spåret Lönnen i Lövhult!...

Timmerstugans grill Lövhult

Mysig timmerstuga med grillplats som ligger något avsides utmed 3-km-spåret i Lövhult....

En spegelblank sjö, rastplats intill skogen

Spåren Björken och Eken i Lövhult, 4 km

Naturnära asfaltsspår som passar alla....