Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Fågeltornet vid Barkerydssjön

Exempelbild

Barkerydssjön är ett värdefullt våtmarkskomplex med ett rikt fågelliv. Runt sjön återfinns både skogs- och myrmark, strandäng och betesmark.

Barkerydssjön sänktes år 1845 och sjöbottnen blev slåttermark fram till 1950-talet. Sjösänkningen och den historiska markanvändningen har satt sin prägel på området och det har resulterat i att stora delar av sjön vuxit igen. Restaureringsåtgärder för att skapa bättre förutsättningar för fågelgrupper som vadare och änder genomfördes under september 2014. Restaureringen av sjön kommer också att öka möjligheterna till naturupplevelser och ett aktivt friluftsliv.

I skogsbrynet runt sjön växer klibbal, björk, gran och viden. Dominerande kärlväxter är sjöfräken, trådstarr, bladvass, bredkaveldun, samt här och var sprängört. I södra delen av sjön finns nickskära och kärrspira. Vid tillflödena växer mannagräs, sumpförgätmigej, stor igelknopp, ältranunkel, vattenklöver, sjösäv, sprängört och källört. Granbräken växer i skogen väster om sjön. I strandzonen vid sjöns södra del finns slåtterblomma, kärrspira, gräsull och knagglestarr. Örtväxter som blåklocka, grönvit nattviol, slåttergubbe, blekstarr, ängsskallra och loppstarr återfinns på den betade strandängen längs Barkerydssjöns östra sida.

Några arter som vanligtvis häckar vid Barkerydssjön är sångsvan, grågås, kricka, knipa, trana, storspov, skogssnäppa och fiskmås. Även vattenrall, svarthakedopping och brun kärrhök ses under häckningstid, men det är osäkert om de häckar. I de omgivande markerna kan man se och höra gök, sparvuggla, kattuggla, pärluggla, spillkråka, mindre hackspett, trädlärka och törnskata. Barkerydssjön är en viktig rastlokal för flyttande våtmarksberoende fåglar.

Sju olika arter av fladdermöss är funna i området vilket gör att Barkerydssjön klassas som en artrik fladdermuslokal i Jönköpings län.

Mer information

Barkerydssjön, Länsstyrelsen Jönköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beläget sydväst om Barkeryds kyrka och 10 kilometer nordväst om Nässjö.

Missa inte!

En röd lada med skylten "Lantbruksmuseum" på fasaden.

Lantbruksmuseet Barkeryd

Här kan du följa lantbruksteknikens framväxt genom århundradena....

Barkeryds hembygdsgård

Barkeryds Hembygdsgård ligger 1 km väst om Barkeryds kyrka, avtag vid Bästhult från 931. Hembygdsgår...

Fem paket med glass i olika smaker

Ryssbyglass

I gårdsbutiken kan du köpa närproducerad glass gjord på naturliga råvaror - mjölken kommer från gård...