Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Om man inte följer regelverket

I vissa fall kan en brist åtgärdas på plats exempelvis när en dekal saknas eller när reklam är otillåten.

Vid andra typer av brister eller då brister inte åtgärdas på en gång så öppnas ett tillsynsärende för att utreda bristernas omfattning som kan leda till beslut om eventuella sanktioner.

Vanligt förekommande brister är:

  • Bristfällig legitimationskontroll
  • Försäljning till minderåriga
  • Dekal om åldersgräns fattas
  • Otillåten reklam
  • Otillåten tobak

När alkoholhandläggaren fått säkerställd information om en brist skrivs ett brev till tillståndshavaren där man förklarar på vilket sätt man brutit mot lagen och att tillståndshavaren skall sända in ett svar på varför butiken har brustit. Tillståndshavaren skall också förklara på vilket sätt bristen ses över och säkerställer att den inte kommer upprepas.

Sanktioner

Vid de ärenden som kommunen utreder tas beslut om eventuella sanktioner eller återkallelse av tillståndet vid brott mot lag om tobak och liknande produkter av socialnämnden.

Polis och åklagare kan också driva ärende mot de som inte följer lag om tobak och liknande produkter. Denna straffrättsliga sanktion drabbar den person som bryter mot lagen exempelvis om en kassörska säljer till en minderårig.

Ur Lag om tobak och liknande produkter 7 kap;

10 § En kommun får återkalla ett försäljningstillstånd om
1. tillståndet inte längre utnyttjas,
2. tillståndshavaren inte uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande,
3. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på försäljningsstället, eller i anslutning till detta, eller annars inom den tillståndspliktiga verksamheten utan att tillståndshavaren har ingripit, eller
4. tillståndshavaren har tilldelats varning utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till.

11 § I stället för återkallelse enligt 10 § får kommunen meddela tillståndshavaren en varning, om varning kan anses vara en tillräckligt ingripande åtgärd.

En varning får också meddelas tillståndshavare vid allvarliga eller upprepade överträdelser av det som gäller enligt denna lag eller anslutande föreskrifter.

Kontakt

Expandera Minimera

Socialförvaltningen
Frida Phalén, alkoholhandläggare
frida.phalen@nassjo.se
0380-51 86 09


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.