Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

VFU-skola och VFU-förskola

Nässjö kommun och Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, har tecknat ett samverkansavtal med start 2020.

Syfte och intentioner

Samverkan mellan HLK och skolhuvudman syftar till:

 • att stärka och utveckla kvalitén inom lärarutbildningarna
 • att bidra till lärares kompetensutveckling
 • att stimulera till gemensam forsknings -och utvecklingsarbete

Samverkan, koncentration och kompetens

Samverkan: En förstärkt samverkan på olika nivåer möjliggör kvalitetshöjning av VFU samt ökar förståelsen för det gemensamma ansvaret att utbilda lärare. Den ömsesidiga nyttan av samverkan kring VFU gynnar utveckling och lärande för student, personal inom förskola och skola samt för lärarutbildare.

Koncentration: Genom en koncentration av studenter och handledare ökar möjligheterna till erfarenhetsutbyte, kollegialt lärande samt pedagogiska samtal. Koncentrationen innebär att VFU-kommunen ska kunna ta emot minst 10 studenter per termin, samt att VFU-skolor/förskolor ska ha kapacitet att ta emot minst tre studenter från samma inriktning samtidigt. Studenten ska genomföra minst två VFU-perioder på samma enhet men med olika handledare.

Kompetens: VFU-samarbetet ska leda i riktning mot en ökad kompetens hos handledare och VFU-skolor/förskolor. Ökad kompetens uppstår genom handledarutbildning, professionsutvecklande insatser och erfarenhetsutbyte på VFU-skolor/förskolor. Koncentration av studenter leder till ökade möjligheter till kollegialt lärande, kunskap och kännedom om lärarutbildningens villkor samt förtrogenhet hos handledare att möta lärarstudenter. För att möjliggöra kompetensutveckling ska skolhuvudmannen ge förutsättningar för handledare att delta i handledarutbildning, VFU-seminarier och handledarträffar.

Organisation VFU

VFU-samordnare ansvarar för fördelningen av studenter till VFU-skolor/förskolor/VFU-områden, för kontakten med HLK samt att driva nätverk med VFU-ansvariga på VFU-skolor/förskolor.

VFU-ansvarig

 • Är en lärare som utsetts av rektor på varje skola eller förskoleområde. VFU-ansvarig tillsammans med rektor ansvarar för placering av student på skola/förskola samt hos handledare.
 • Deltar i nätverksmöten i kommunen och gör en planering för VFU varje termin.
 • Fungerar som kontaktperson och informationsbärare mellan HLK, skolledning, kommun och berörd personal.
 • Ansvarar för mottagandet och introduktion av studenter.
 • Är ett stöd till handledarna och fångar upp frågor, önskemål och synpunkter från handledarna och för vidare till exempelvis HLK och vice versa.
 • Finnas till hands för studenterna om de har frågor som inte handledaren kan svara på (exempelvis praktiska frågor).
 • Tillsammans med HLK planera och genomföra professionsutvecklande seminarium för handledare i samverkande kommuner.
 • Ansvara för att studentseminarier genomförs och att studenterna informeras.
 • Ansvarig för att handlingsplanen uppdateras.

VFU-handledare är legitimerade lärare som har eller ska gå handledarutbildning 7,5 hp.

 • Handledaren ansvarar för att studentens VFU genomförs enligt kursplanen samt ansvarar för handledningen. Studenten följer handledarens schema och deltar i allt det som handledaren gör.
 • Handledare ansvarar för kontinuerliga handledningssamtal med student under VFU-perioden.
 • Handledaren gör tillsammans med studenten upp en plan för handledning, seminarier, konferenser mm som infaller under VFU perioden.

Övriga medarbetare på skolan har ansvar för att bidra till en stimulerande och lärorik VFU period genom att bemöta och involvera studenten som en del av kollegiet.

På HLK finns en Utbildningsledare för VFU. Utbildningsledaren leder de lärare som ansvarar för VFU på varje lärarprogram på HLK. Utbildningsledaren leder också styrgruppen som består av VFU-samordnarna i sex kommuner, varav Nässjö kommun är en. Utbildningsledaren ansvarar för kontakt och information till VFU-samordnarna i kommunerna samt VFU-lärarna på HLK.

 • HLK finns ett antal VFU-lärare. De har ansvar för kontakten med VFU-skola/förskolan under VFU-perioden. De genomför VFU-besöken hos alla studenterna på VFU-skola/förskolan under VFU2, VFU3 och VFU4. VFU-lärare genomför seminariet för handledaren innan VFU2, VFU3 och VFU4.

Kontakt

Expandera Minimera

VFU-samordnare GR, GY, FH
Eva Åkesson
eva.akesson@nassjo.se

VFU-samordnare FSK
Jenny Carlsson Wolf
jenny.carlsson-wolf@nassjo.se

Rektorer och VFU-ansvariga Nässjö kommun

VFU skolor
Emåskolan:
F-3 Marie Rombo
marie.rombo@nassjo.se

Rektor Petra Rohdin
petra.rohdin@nassjo.se

Handskerydsskolan:
F-6 Charlotte Jadlert charlotte.jadlert@nassjo.se

Rektor Anette Karlsson anette.karlsson1@nassjo.se

Parkskolan:
Anna Lennartsson
anna.lennartsson@nassjo.se

Rektor Ewa Björk
ewa.bjork@nassjo.se

Rosenholmsskolan:
Rektor Johan Wirzén
johan.wirzen@nassjo.se

Runnerydsskolan:
F-6 Lena Stenke
lena.stenke@nassjo.se

F-6 Hanna Almström hanna.almstrom@nassjo.se

Rektor F-3 Magnus Olsen
magnus.olsen@nassjo.se

Rektor 4-6 Charlotta Björnsvik charlotta.bjornsvik@nassjo.se

Rektor/enhetschef Eva Åkesson eva.akesson@nassjo.se

Brinellgymnasiet:
Ann Björkbom-Tegheim ann.bjorkbom-tegheim@nassjo.se

Rektorer
Tobias Lindell
tobias.lindell@nassjo.se

Marcus Nordahl
marcus.nordal@nassjo.se

VFU-förskolor

Bodafors förskolor:
Evelina Angselius
Evelina.Angselius@nassjo.se

Rektor Lisa Bergström
lisa.bergstrom@nassjo.se

Åkers förskolor:
Sandra Johansson
sandra.johansson@nassjo.se

Rektor Camilla Pettersson camilla.pettersson@nassjo.se

Malmbäcks förskolor:
Rosita Ahlinder
rosita.ahlinder@nassjo.se

Rektor Birgitta Sjölin
birgitta.sjolin@nassjo.se

Runneryds förskolor:
Lovisa Dahlström
lovisa.dahlstrom@nassjo.se

Rektor Josefin Lindell
josefine.lindell@nassjo.se

Hultets förskola:
Eva Gustafsson
eva.gustafsson1@nassjo.se

Rektor Veronica Andersson
veronica.andersson1@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.