Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Rikta skadestånd mot kommunen

Om du anser att kommunen på grund av försummelse eller med avsikt vållat dig en skada kan du rikta ett skadeståndskrav mot kommunen. På denna sida beskriver vi vad skadestånd innebär samt hur du kan gå tillväga om du vill rikta ett skadeståndskrav mot en kommunal verksamhet.

Har du frågor som inte besvaras i denna information kan du vända dig till kommunens växel (0380-51 80 00) och fråga efter kontaktperson för försäkringar.

Vad är ett skadestånd?

Skadestånd är en ekonomisk ersättning för inträffad skada som betalas ut av den som vållat skadan. Detta regleras i Skadeståndslagen (1972:207). Kort sammanfattat är syftet med skadestånd att ge en skadedrabbad person samma ekonomiska förutsättningar som om skadan inte skulle ha inträffat. Detta innebär att den summa som kan utkrävas är direkt relaterad till vilken skada det rör sig om. För att ett skadestånd ska vara aktuellt måste någon ha vållat en skada genom vårdslöshet, försummelse av ansvar eller med avsikt.

Oavsett vad som inträffat är det alltid den som kräver skadestånd som har bevisbördan.

Hur söker jag ett skadestånd?

För att kommunen ska kunna hantera ditt skadeståndskrav måste vi få in det skriftligt. Nedan finns en beskrivning av vad ett skriftligt krav ska innehålla och hur du skickar in det till kommunen. Det skriftliga kravet kan skickas till kommunen antingen i pappersform eller digitalt. Kravet ska innehålla följande:

 1. Namn samt adress- och kontaktuppgifter till den som drabbats av skadan. Om du vill utse någon annan som kontaktperson mot kommunen ska även dennes uppgifter finnas med.
 2. Uppgift om var skadan inträffade, exempelvis adress, samt vilket datum den inträffade.
 3. Ge en kort beskrivning om vad som hände vid skadetillfället.
 4. Om det rör en materiell skada skriver du vilket belopp du kräver. Vid personskada behöver du inte specificera dina kostnader i kravet.
 5. Bifoga även följande handlingar:
  1. Underlag från ditt försäkringsbolag (om skadan är anmäld)
  2. Underlag från polisanmälan (om händelsen är polisanmäld)
  3. Underlag för utgifter som du kräver ersättning för, exempelvis kvitton eller kontoutdrag

Därefter skickar du in kravet till kommunens postadress:

Nässjö kommun
571 80 Nässjö

Eller så skickar du det till kommunens e-postadress kommunstyrelsen@nassjo.se.

Viktig information

 • Dokumentation av skadan genom foto eller video kan vara till stor hjälp vid bedömningen.
 • Om ditt skadestånd rör ett begått brott måste du polisanmäla händelsen innan du skickar in ditt krav.
 • Om skadan täcks av någon av dina egna försäkringar bör du anmäla till ditt försäkringsbolag innan du riktar ett krav mot kommunen.
 • Alla barn skrivna i kommunen har en kollektiv olycksfallsförsäkring via kommunen. Om ärendet gäller ett barn som råkat ut för en personskada är det en stark rekommendation att du anmäler skadan via försäkringen.

Kontakt

Expandera Minimera

Robin Andersson
Höglandets Räddningstjänstförbund
robin.andersson@raddningstjansten.com


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.