Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Ledighet och frånvaro Brinellgymnasiet

Gymnasieskolan är en frivillig skolform, men när man går i gymnasiet är närvaron obligatorisk. God närvaro och aktivt deltagande i skolan är en förutsättning för att lyckas med sina studier.

Om en elev är sjuk ska sjukanmälan ska göras till mentor före klockan 08.15. Anmälan ska även göras i Edlevo. I det fall en vårdnadshavre inte har tillgång till en smartphone lägger mentor in frånvaron i systemet. Om eleven insjuknar under skoldagen kontaktas vid behov skolsköterska och mentor meddelas. Sjukanmälan måste göras varje dag, om sjukdomen fortsätter.

Om eleven har oanmäld frånvaro samtalar mentor med eleven i samband med varje tillfälle. Vid upprepad oanmäld frånvaro kontaktar mentor vårdnadshavare till omyndig elev. Om rektor bedömer att behovet finns kontaktas också elevhälsan. Riktmärke för upprepad frånvaro är i detta sammanhang fyra tillfällen inom en månad.

Om eleven har upprepad eller långvarig anmäld frånvaro kontaktar mentor myndig elev eller vårdnadshavare till omyndig elev för att följa upp sjuktillståndet. Mentor informerar sedan rektor och elevhälsan. Riktmärke för långvarig frånvaro är i detta sammanhang fem dagar och riktmärke för upprepad frånvaro fyra tillfällen inom en månad.

Om frånvaron inte förbättras inom de följande tio skoldagarna meddelar mentor detta till rektor. Rektor initierar en utredning om orsakerna till frånvaron.

Läkarintyg kan begäras om utredningen av frånvaroorsakerna kräver det.

Rektor beslutar om rapportering till CSN om det bedöms att elevens frånvaro saknar giltig grund.

Mentor följer upp elevens närvaro/frånvaro. Om eleven förbättrat närvaron och åter studerar heltid meddelas detta till rektor, som rapporterar till CSN att eleven åter är heltidsstuderande.

Ledighet kan ges till elev som lämnar ansökan i god tid. Grunden är att skolans ledighetsregler följs. Ledighetsansökan kan trots det avslås om eleven har hög och/eller upprepad frånvaro.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.