Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Ombyggnation av Norråsaskolan

Med start i maj 2021 ska högstadieskolan Norråsaskolan genomgå en omfattande ombyggnation, i elva olika etapper, fram till augusti 2024.

Korta fakta:

 • Typ av projekt: Ombyggnad
 • Byggstart: Maj 2021
 • Beräknat färdigställande: Augusti 2024
 • Entreprenör: Byggkompaniet i Nässjö AB
 • Investering: ca 93,5 milj
 • Lokalisering: Norråsaskolan är belägen på fastigheten läroverket 7 i centrala Nässjö
 • Entreprenadform: Totalentreprenad

Projektet:

Tekniska serviceförvaltningen bygger nu om Norråsaskolan på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen. Ombyggnationen är en av de största investeringarna i ett byggprojekt inom Nässjö kommun under de senaste åren.

”Det är en efterlängtad ombyggnation som påbörjas och ska leda dels till bättre förutsättningar att nå en högre måluppfyllelse för eleverna, samt till en bättre arbetsmiljö för personal och elever.” Leif Landberg, bitr. BU-chef, Barn och utbildningsförvaltningen

Utredning

Redan 2015 påbörjades på uppdrag av barn och utbildningsförvaltningen en utredning kring Norråsaskolan. Utredningen försågs med en politisk styrgrupp och arbetade med att identifiera verksamhetsbehov, genomföra trygghetsinventering och inmätning av nuvarande lokaler med mera. Utredningens inriktning blev att arbeta för en renovering av lokalerna och samtidigt utveckla den pedagogiska verksamheten för att möta de behov skolan har idag, samt skapa de bästa förutsättningarna för Nässjös högstadieelever att möta framtiden.

”Byggnaden i sig, med alla sina nivåer och tillbyggnader har varit en utmaning i projekteringen. Men den här ombyggnaden kommer att bli ett lyft både för byggnaden och skolans lärmiljö” Erik Westerlund, Enhetschef - Förvaltar & byggenheten, Tekniska serviceförvaltningen

2018 återupptogs arbetet med förprojektering av en ombyggd skola. Inom förprojekteringen gjordes statusbesiktning av byggnaden, fortsatta utredningar kring byggnadens konstruktion och nya utformning. Utifrån det har sedan ett underlag för en upphandling och den nu påbörjade byggnationen arbetats fram. En utmaning i projekteringen har varit den etappindelning som arbetats fram för att möjliggöra att verksamhet ska kunna pågå parallellt med ombyggnaden. Etappindelningen sätter särskilda krav på att det finns en funktion i varje del under hela byggnationen.

Ombyggnaden

När nu ombyggnaden drar igång kommer man över fyra år att i olika omfattning renovera hela skolan som kommer att få en ny mer tillgänglig utformning som är bättre anpassad för en lärmiljö idag. I byggnationen kommer skolan även att få en ny huvudentré som ger ett bättre flöde i skolan som helhet. I samband med ombyggnad av köket kommer man att bygga en ny kylanläggning med ett naturligt köldmedium som är helt i linje med framtidens klimatmål.

Totalt elva etapper gör ombyggnaden mycket komplicerad och skolverksamhet kommer att pågå samtidigt. Vi har satt ihop olika samverkansgrupper där vi hoppas att samspelet mellan verksamhet och byggnation ska kunna belysas så att vi får en fungerade lärmiljö för elever samtidigt som ombyggnationen tillåts pågå effektivt. Man kommer även arbeta med återkommande besiktningar och tillsyn för att säkerställa detta.

Vissa etapper utförs under sommarhalvåret med fokus på sommarlovet för att minimera störningarna för verksamheten. Bland annat entréer, hissar och andra kommunikationsytor

”En otroligt viktig faktor i ett så här komplicerat projekt som ombyggnationen faktiskt är. Kommer att vara samarbete. Med en byggnation som pågår parallellt med pågående skolverksamhet kommer alla behöva ha en förståelse för varandras verksamhet. Bara genom samverkan och samförstånd kan vi nå det resultat vi alla hoppas på” – Fredrik Svensson, Byggprojektledare – Tekniska serviceförvaltningen

Tidplan

Första etappen som startar i maj och förväntas pågå augusti ut syftar till att säkerställa utrymnings & tillträdesvägar både för verksamheten och entreprenaden. Man kommer även tillskapa en ny huvudentré och skapa tekniska förutsättningar för det fortsatta arbetet.

Därefter påbörjas etapp 2 som syftar till att bygga om det som idag innehåller idrottshall och aula för att tillskapa nya undervisningslokaler. Detta arbete förväntas pågå en bit in i 2022.

Ersättningslokaler

Under hela ombyggnationen kommer ersättningslokaler användas. Lokalerna kommer utgöras av fyra klassrum och ligger i direkt anslutning till skolan. Tekniska serviceförvaltningen har tecknat ett hyreskontrakt med en privat hyresvärd som kommer att iordningsställa lokalerna för att passa verksamhetens behov.

Historia

Den ursprungliga byggnaden uppfördes 1911 och har sedan byggts om och till i omgångar under 30, 50 och 70-talet. Jönköpings läns museum sammanställde byggnadens mångåriga historia som skola såhär.

Nässjö samskoleförening bildades på privat initiativ 1903 och till höstterminens början ropades fyra klasser upp i provisoriska lokaler i Stora hotellets övervåning. Från 1910 kunde man avlägga realexamen vid skolan. Den 2 november 1912 invigdes Nässjö Samskola och året därpå blev den kommunal mellanskola under Kungl. Skolöverstyrelsen. År 1928 inrättades den 4-åriga samrealskolan, med två parallellklasser. Sex år senare kunde man välja handelslinje i de två högsta klasserna. År 1948 gav regeringen tillstånd till kommunalt gymnasium och våren 1951 utexaminerades de första studenterna i Nässjö. År 1955 förstatligades skolan och blev högre allmänt Iäroverk. År 1971 slogs gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan samman och flyttade till den nybyggda Brinellskolan. Skolan inrymmer numera grundskolans högstadium och har bytt namn till Norråsaskolan.

Byggnaden uppfördes som samskola 1911-12 efter ritningar av malmöfirman Ewe & Melin. Den är uppförd i vad som skulle kunna kallas baltisk tegelgotik och flera andra byggnader i arkitekternas produktion har en liknande gestaltning. De stod bakom många prestigefyllda uppdrag om privatvillor, kontorshus och offentliga byggnader i Skåne i början av 1900-taIet, men har även i hög grad satt sin prägel på Nässjö stad framförallt genom byggnadsminnet stadshuset. Skollängan var ursprungligen betydligt kortare, men den förlängdes åt väster 1939 i samma stil efter ritningar av Carl Ericsson. Den har därefter byggts till i flera omgångar. (Jönköpings läns museum, 2019)

Dagsläget april 2023

 • Etapp 1- 5 besiktigade och överlämnade till verksamheten.
 • Etapp 6 och 7 pågår – beräknat klart skolstart augusti 2023
 • Hus 1 beräknas vara klart till höstlovet 2023
 • Etapp 8-11 kvarstår i hus 2

Bildspel

Bildspelet visar färgkodning för de 11 etapperna i ombyggnationen samt bilder på lokaler som är klara och har besiktigats.

Kontakt

Expandera Minimera

Projektledare
Erik Westerlund
erik.westerlund@nassjo.se