Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Åkerskolan, F-6

Åkerskolan ligger i västra Nässjö, nära Skogsvallens idrottsplats. Här går cirka 500 elever i årskurs F-6. Vi har också fritidshem och anpassad grundskola för årskurs 1-6.

Skolan har en stor skolgård som är fylld med klätterställningar, gungor, basketplaner, fotbollsplaner och annat som eleverna kan ägna sig åt på rasterna. Det finns också en skogsdel där eleverna kan leka fritt i en skogshinderbana.

Skolan byggdes till 2019 med nya klassrum, slöjdsalar, musiksal samt fler lokaler för den anpassade grundskolan. Samtidigt renoverades övriga delar av skolan. Matsalen och biblioteket ligger i den nya delen av skolan. Skolan har en egen idrottshall på skolområdet.

Lärandet i skolan

Varje årskurs har tre parallella grupper och lärarna arbetar utifrån ett flexibelt undervisningssätt. Det innebär att alla elever i en årskurs tillhör samma elevgrupp och att lärarna sedan organiserar grupperna utifrån elevernas behov. Vi är stolta över att ha hög andel lärare med lärarlegitimation.

Vår övertygelse är att en bra skolgång är viktig för elevernas framtid. På Åkerskolan möter eleverna kompetent personal som vill skapa goda relationer och har höga förväntningar på att alla kan och vill lyckas.

På Åkerskolan finns en flexgrupp för att möta elevers olika behov. Arbetet leds av två lärare i nära samarbete med specialpedagog, speciallärare och kurator.

Inflytande och delaktighet

Vi vill ge elever och vårdnadshavare inflytande i skolans alla verksamhetsdelar. På individnivå sker det alltid i nära samarbete med undervisande pedagoger, personal från elevhälsoteamet och ledningen.

Genom klassråd och elevråd gör vi eleverna delaktiga, där fångas elevernas frågor och synpunkter upp. Klassråden genomförs i respektive klass tillsammans med klassläraren. Där finns möjlighet för eleverna att lyfta både det som rör den egna klassen och det som rör skolan som helhet. Man beslutar sedan vilka frågor som ska tas med till elevrådet där varje klass har representanter. Elevråden leds av rektorerna men även andra funktioner bjuds in till exempel personal från matsalen.

Åkerskolan har ett föräldrasamråd där syftet är att stärka och utveckla verksamheten. Samrådet leds av vårdnadshavare och på mötet ges möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter på verksamheten och på så sätt föra en övergripande dialog med skolan. Två gånger per termin bjuder ordföranden in föräldrarepresentanter, politiker, skolpersonal och rektorer till samråd.

Varje år genomförs kommunövergripande enkäter gällande upplevd trygghet för att ge elever och vårdnadshavare möjlighet till inflytande och delaktighet.

Åkerskolan har två fokusområden.

  • Trygghetsmål: Att bygga upp ett långsiktigt och systematiskt trygghetsarbete som genomsyrar elevernas alla skolår.
  • Kunskapsmål: Skapa goda förutsättningar för högre måluppfyllelse genom att ge eleverna i de yngre skolåren, riktade och intensiva insatser i svenska, svenska som andraspråk och matematik.

Trygghetsarbetet är systematiskt och inleds redan i förskoleklass. För de yngre eleverna heter materialet Bråka smartare och för de äldre eleverna Mentorer i våldsprevention. Arbetet kommer till största delen att genomföras av undervisande pedagoger men skolkurator och socialpedagog kommer också vara en stor del i arbetet.

Insatser i svenska och matematik för de yngre skolåldrarna är gynnsamt och direkt avgörande för att elevernas måluppfyllelse. Därför avsätter vi resurser till det, på både grupp- och individnivå.

Läsårstider och lovdagar

Här hittar du läsårstider för förskola, grundskola och gymnasiet i Nässjö kommun,
Läsårstider.

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45-50, samt en period på vårterminen. Ledighet beviljas inte under provperioderna. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats,
Provdatum i grundskolan, Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmäl frånvaron via Edlevos app eller webbplats

Instruktion för hur du gör anmälan steg för steg,
Anmäl frånvaro i Edlevo.

Rutiner för frånvaro

Det är viktigt att du anmäler ditt barns frånvaro från skolan eller fritids enligt Nässjö kommuns rutiner,
Frånvaro och sjukanmälan.

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskolan och skolan genom att stimulera barnens nyfikenhet, deras vilja att pröva sina idéer och förmåga att lösa problem. Kamratskapet, gruppens gemenskap, att ingå i ett sammanhang och respektera varandra är en viktig del i fritidshemmens verksamhet.

På Åkerskolan finns fyra fritidsavdelningar för elever i grundskolan och den anpassade grundskolan.

  • Stjärnfallet (förskoleklass)
  • Regnbågen (årskurs 1-2)
  • Skatten (årskurs 1-2)
  • Draken (årskurs 3-6)

Fritids har aktiviteter både inomhus och ute på skolgården och för att ge eleverna nya utmaningar och variation går man regelbundet på utflykter i närområdet

Fritidshemmen har öppet klockan 06.30-18.30.

Edlevo

Edlevo är ett system som gör det enklare för dig som vårdnadshavare att kommunicera med ditt barns förskola, skola eller fritidshem. Du kan bland annat anmäla frånvaro, ansöka om ledighet, lägga in schema, samt skicka och ta emot meddelanden från personalen. Du kan logga in i Edlevo via app eller webb. Du behöver ha BankID för att identifiera dig. För att lära dig mer om hur du använder de olika tjänsterna i Edlevo, kan du läsa instruktionerna vi samlat på sidan,
Edlevo.

Haldor

Som vårdnadshavare kan du logga in till lärplattformen Haldor och se ditt barns lärande och utveckling i skolan. Du kan läsa omdömen, ta del planeringar samt få information om scheman och individuella planer.

Under den första skolveckan på skolan behöver eleven och vårdnadshavare signera en överenskommelse för att få låna en iPad/dator under sin skolgång. Signering sker med BankID via länken,
Lån av IT-verktyg i Nässjö Kommun, Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Saknas tillgång till BankID kan istället en blankett hämtas på skolan.

Ansökan om modersmålsundervisning sker endast via blankett,
Ansökan om modersmålsundervisning Pdf, 301.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Det är viktigt för oss på Åkerskolan att skapa en bra start för nya elever. Vid inflyttning under terminerna får elev och vårdnadshavare besöka skolan så snart placeringen är klar. Då ges möjlighet att träffa lärare, se lokaler, ställa frågor och få allmän viktig information.

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Lokal elevhälsa

Åkerskolan har ett elevhälsoteam. Arbetet leds av rektorerna i nära samarbete med övriga i teamet som är skolkurator, skolsköterska, specialpedagog och speciallärare. Kopplade till teamet är också två skolpsykologer. Om det behövs annan kompetens finns den Centrala Elevhälsan där man kan ansöka om hjälp med handledning eller utredningar. Teamets fokus ligger på att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Arbetet i elevhälsoteamet sker alltid i nära samarbete med elev, pedagoger och vårdnadshavare.

Elevhälsan i Nässjö kommun

Elevhälsan är organiserad i olika lokala stödteam. Dessutom finns en gemensam stödfunktion i kommunen, som har i uppdrag att stötta skolorna i det specialpedagogiska arbetet. Om du har frågor och funderingar kring ditt barns utveckling eller beteende kan du kontakta personalen på den centrala elevhälsan,
Elevhälsa.

Välkommen till skolmatsalen på Åkerskolan. Här serverar vi näringsrika måltider lagade för att ge våra elever energi och näring. Maten lagas i Ingsbergsköket. Nedan presenteras veckomenyerna och information om kost och skolmåltider. Smaklig måltid!

Meny


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.