Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Anpassad grundskola 1-9

Välkomna till anpassad grundskola årskurs 1-9. Här utbildas barn och ungdomar och tillsammans bygger vi en grund för framtiden.

I Nässjö kommuns anpassad grundskola går ungefär 70 elever fördelat på två olika skolor. Låg- och mellanstadiet finns på Åkerskolan och högstadiet på Brinells högstadium.

Åkerskolan ligger i västra Nässjö, nära Skogsvallens idrottsplats. Skolan har en stor skolgård med klätterställningar, gungor, basketplaner, fotbollsplaner och annat som eleverna kan ägna sig åt på rasterna. Det finns också en skogsdel med en skogshinderbana där eleverna kan leka.

Åkerskolan är förutom anpassad grundskola även grundskola för cirka 500 elever i årskurs F-6.

Lärandet i skolan

På anpassad grundskola strävar vi efter en lugn arbetsmiljö för både barn och vuxna. Vi vill att alla i skolan ska känna ett gemensamt ansvar för att skapa trivsel, delaktighet och ett öppet klimat.

Eleverna får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Undervisningen är individanpassad och eleverna har mycket vuxenstöd både från lärare och elevassistenter. Bildstöd, teckenkommunikation och förtydligande pedagogik är en naturlig del av undervisningen.

På Åkerskolan har eleverna tillgång till moderna undervisningslokaler och digitala verktyg i undervisningen. Skoldagen börjar klockan 08:00 alla dagar.

Läroplanen för anpassad grundskola har två olika inriktningar, där eleverna antingen läser kursplaner med ämnen eller kursplaner med ämnesområden.

 • I klassen 1-6:an går elever som läser kursplaner med ämnen. Klassen är indelad i tre mindre grupper utifrån stadie.
 • I klassen Orion går elever som läser kursplaner med ämnesområden. Klassen är indelad i tre åldersblandade grupper.

Inflytande och delaktighet

Vi vill ge elever och vårdnadshavare inflytande i skolans alla verksamhetsdelar. På individnivå sker det alltid i nära samarbete med undervisande pedagoger, personal från elevhälsoteamet och ledning.

 • Eleverna har inflytande över sin arbetsmiljö genom klassråd och elevråd. De blir delaktiga och deras frågor och synpunkter fångas upp.
 • Åkerskolans och Brinells högstadiums samråd med vårdnadshavare är ett forum för information och inflytande i övergripande frågor kring elevernas arbetsmiljö och skolans pedagogiska verksamhet. Samrådet träffas två gånger per termin.
 • Varje år genomförs en kommunövergripande trivselenkät gällande upplevd trygghet för att ge elever och vårdnadshavare möjlighet till inflytande och delaktighet.

Brinells Högstadium ligger i stadsdelen Runneryd. Skolans lokaler är ljusa, har fyra våningsplan och varje klassrum är utrustad med ny digital teknik. I närområdet finns kulturhuset Pigalle och simhall.

Skolan har cirka 360 elever i årskurs 7-9 varav cirka 30 elever tillhör anpassad grundskola. Eleverna är fördelade i tre klasser.

Lärandet i skolan

På anpassad grundskola strävar vi efter en lugn arbetsmiljö för både barn och vuxna. Vi vill att alla i skolan ska känna ett gemensamt ansvar för att skapa trivsel, delaktighet och ett öppet klimat.

Eleverna får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Undervisningen är individanpassad och eleverna har mycket vuxenstöd både från lärare och elevassistenter. Bildstöd, teckenkommunikation och förtydligande pedagogik är en naturlig del av undervisningen.

På Brinells högstadium har eleverna tillgång till moderna undervisningslokaler och digitala verktyg i undervisningen. Skoldagen börjar klockan 08.10 alla dagar.

Läroplanen för anpassad grundskola har två olika inriktningar, där eleverna antingen läser kursplaner med ämnen eller kursplaner med ämnesområden.

 • I klassen 7-9T går elever som läser kursplaner med ämnesområden.
 • I klassen 7-9G går elever som läser kursplaner med ämnen. Den klassen är indelad i två grupper.

Inflytande och delaktighet

Vi vill ge elever och vårdnadshavare inflytande i skolans alla verksamhetsdelar. På individnivå sker det alltid i nära samarbete med undervisande pedagoger, personal från elevhälsoteamet och ledning.

 • Eleverna har inflytande över sin arbetsmiljö genom klassråd och elevråd. De blir delaktiga och deras frågor och synpunkter fångas upp.
 • Åkerskolans och Brinells högstadiums samråd med vårdnadshavare är ett forum för information och inflytande i övergripande frågor kring elevernas arbetsmiljö och skolans pedagogiska verksamhet. Samrådet träffas två gånger per termin.
 • Varje år genomförs en kommunövergripande trivselenkät gällande upplevd trygghet för att ge elever och vårdnadshavare möjlighet till inflytande och delaktighet.

Innan en elev kan börja i anpassad grundskola måste hemkommunen göra en noggrann utredning för att kunna bedöma om eleven hör till skolformens målgrupp.

För att tillhöra målgruppen krävs två saker:

 • Eleven har intellektuell funktionsnedsättning eller en bestående hjärnskada.
 • Eleven bedöms inte kunna uppfylla grundskolans kriterier för bedömning av kunskaper och betygskriterier.

Hur går en skolformsutredning till?

En skolformsutredning består av fyra olika bedömningar. Detta är viktigt för att utredningen ska ge en så bra beskrivning som möjligt av eleven.

 • Pedagogisk bedömning - Syftet är att beskriva vilka förutsättningar eleven har att nå kriterierna i grundskolans ämnen.
 • Psykologisk bedömning - Syftet är att ta reda på om eleven har en intellektuell funktionsnedsättning och i sådana fall i vilken grad.
 • Medicinsk bedömning - Syftet är att ta reda på om det finns medicinska orsaker till att eleven har svårt att lära sig, och om det kan bero på att eleven har en intellektuell funktionsnedsättning eller en bestående hjärnskada.
 • Social bedömning - Syftet är att ta reda på om det finns andra orsaker, i eller utanför skolan, som kan bidra till att eleven har svårt att lära sig.

Ett team från centrala elevhälsan bestående av speciallärare, kurator, psykolog och skolsköterska tar del av bedömningarna. Hemkommunen kan sedan fatta beslut om eleven har rätt att gå i anpassad grundskola. Vårdnadshavare ska också ge sitt medgivande till att eleven ska bli mottagen.

Om du har frågor om anpassad grundskola som skolform, rutiner för mottagande eller vill besöka verksamheten kontaktar du skolan.

Du kan läsa mer om anpassad grundskola i informationen som ges ut av Skolverket,
Anpassade grundskolan är till för ditt barn, Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du behöver fritidshemsplats under stängningsveckorna (2024, vecka 28-31) och från och med hösten 2024 kommer alla vårdnadshavare för elever på anpassad grundskola med fritidshemsplats behöva lämna in intyg från arbetsgivare eller skola vid varje läsårstart där sysselsättningsgrad/studietakt framgår. Det ska sedan fortlöpande ske även under läsåret vid större ändringar grundschemat.

Läsårstider och lovdagar

Här hittar du läsårstider för förskola, grundskola och gymnasiet i Nässjö kommun,
Läsårstider.

Anmäl frånvaron via Edlevos app eller webbplats

Instruktion för hur du gör anmälan steg för steg,
Anmäl frånvaro i Edlevo.

Rutiner för frånvaro

Det är viktigt att du anmäler ditt barns frånvaro från skolan eller fritids enligt Nässjö kommuns rutiner,
Frånvaro och sjukanmälan.

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskolan och skolan genom att stimulera barnens nyfikenhet, deras vilja att pröva sina idéer och förmåga att lösa problem. Kamratskapet, gruppens gemenskap, att ingå i ett sammanhang och respektera varandra är en viktig del i fritidshemmens verksamhet.

På Åkerskolan finns fyra fritidsavdelningar för elever i grundskolan och den anpassade grundskolan.

 • Stjärnfallet (förskoleklass)
 • Regnbågen (årskurs 1-2)
 • Skatten (årskurs 1-2)
 • Draken (årskurs 3-6)

Fritids har aktiviteter både inomhus och ute på skolgården och för att ge eleverna nya utmaningar och variation går man regelbundet på utflykter i närområdet

Fritidshemmen har öppet klockan 06.30-18.30.

Elever som går på fritids och är inskrivna i anpassad grundskola

Permanenta ändringar i elevens schema ska registreras fyra veckor innan det träder i kraft. Grunden för elevens schema är vårdnadshavarens arbets-, studie- och skäliga restider eller sömn vid nattarbete. Vistelsetiden bestäms från vårdnadshavarnas gemensamma behov.

Från och med hösten 2024 kommer alla vårdnadshavare för elever på anpassad grundskola med fritidshemsplats behöva lämna in intyg från arbetsgivare eller skola vid varje läsårstart där sysselsättningsgrad/studietakt framgår. Det ska sedan fortlöpande ske även under läsåret vid större ändringar i grundschemat.

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn är till för elever som har en funktionsnedsättning och går i i anpassad grundskola åk 7-9 eller anpassad gymnasieskola och som inte längre har rätt till fritidshem. Syftet med korttidstillsyn är att ge den unge en trygg situation, en meningsfull sysselsättning och möjlighet att umgås med andra ungdomar under vuxen tillsyn.

Ungdomar med rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet har tillgång före och efter skoldagens slut samt under lovdagar, studiedagar och längre lov om föräldrar arbetar eller studerar. Korttidstillsyn kan ges fram till och med avslutande gymnasiestudier. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år är en LSS-insats (9§ 7 LSS) och vårdnadshavare ansöker om insats. Blankett för ansökan,
Begäran om insatser enligt lagen om stöd och stöd till vissa funktionshindrade, blankett Pdf, 1018.6 kB, öppnas i nytt fönster..

Edlevo

Edlevo är ett system som gör det enklare för dig som vårdnadshavare att kommunicera med ditt barns förskola, skola eller fritidshem. Du kan bland annat anmäla frånvaro, ansöka om ledighet, lägga in schema, samt skicka och ta emot meddelanden från personalen. Du kan logga in i Edlevo via app eller webb. Du behöver ha BankID för att identifiera dig. För att lära dig mer om hur du använder de olika tjänsterna i Edlevo, kan du läsa instruktionerna vi samlat på sidan,
Edlevo.

Haldor för vårdnadshavare till barn på anpassad grundskola

Du som vårdnadshavare till barn som läser ämnen på anpassad grundskola i årskurs 1-6 kan följa barnets kunskapsutveckling i Haldor.

Haldor

Som vårdnadshavare kan du logga in till lärplattformen Haldor och se ditt barns lärande och utveckling i skolan. Du kan läsa omdömen, ta del planeringar samt få information om scheman och individuella planer.

Under den första skolveckan på skolan behöver eleven och vårdnadshavare signera en överenskommelse för att få låna en iPad/dator under sin skolgång. Signering sker med BankID via länken,
Lån av IT-verktyg i Nässjö Kommun, Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Saknas tillgång till BankID kan istället en blankett hämtas på skolan.

Ansökan om modersmålsundervisning sker endast via blankett,
Ansökan om modersmålsundervisning Pdf, 301.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Det är viktigt för oss på anpassad grundskola att skapa en bra start för nya elever. Vid inskrivning får elev och vårdnadshavare besöka skolan så snart placeringen är klar. Då ges möjlighet att träffa lärare, se lokaler, ställa frågor och få viktig information.

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Lokal elevhälsa

Anpassad grundskola årskurs 1-9 har ett elevhälsoteam. Arbetet leds av rektor i nära samarbete med skolkuratorer, skolsköterskor, specialpedagog och speciallärare. Kopplad till teamet är också en skolpsykolog. Om det behövs annan kompetens finns den centrala elevhälsan där man kan ansöka om hjälp med handledning eller utredningar. Teamets fokus ligger på att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Arbetet i elevhälsoteamet sker alltid i nära samarbete med elev, pedagoger och vårdnadshavare.

Elevhälsan i Nässjö kommun

Elevhälsan är organiserad i olika lokala stödteam. Dessutom finns en gemensam stödfunktion i kommunen, som har i uppdrag att stötta skolorna i det specialpedagogiska arbetet. Om du har frågor och funderingar kring ditt barns utveckling eller beteende kan du kontakta personalen på den centrala elevhälsan,
Elevhälsa.

Välkommen till skolmatsalen på Åkerskolan och Brinells högstadium. Här serverar vi näringsrika måltider lagade för att ge våra elever energi och näring. Nedan presenteras veckomenyerna och information om kost och skolmåltider på de två skolorna. Smaklig måltid!

Meny Åkerskolan

Meny Brinells högstadium

Kontakt

Expandera Minimera

Expedition
Åkerskolan
0380-51 86 27

Brinells högstadium
0380-51 83 51
0380-51 83 52

Rektor för anpassad grundskola åk 1-9 Åkerskolan och Brinells högstadium
Frida Nässelblad
0380-51 84 70
frida.nasselblad@nassjo.se

Samordnare och enhetschef för anpassad grundskola och LSS-fritids
Eva Godrén
0380-51 81 02
eva.godren@nassjo.se

Verksamhetschef
Lina Rancinger
0380-51 72 21
lina.rancinger@nassjo.se

Elevhälsa Åkerskolan
Skolsköterska
Marie Albinsson
0380-51 73 82

Skolkurator
Catarina Andersson
0380-51 72 06

Elevhälsa och studie- och yrkesvägledare Brinellskolan
Skolsköterska
Louise Wall
0380-51 83 58

Skolkurator
Maria Blad
0380-51 83 57

Studie- och yrkesvägledare
Mirjam Tågerud
0380-51 73 52
mirjam.tagerud@nassjo.se

Karta Åkerskolan

Karta Brinells högstadium


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.