Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Parkskolan, 4-9

Välkommen till Parkskolan! Det är en modern skola med cirka 300 elever i årskurs 4-9.

Skolan ligger mitt i Bodafors med närhet till simhall och naturen. Här råder en härlig atmosfär med liv och rörelse. Lokalerna är trevliga och ändamålsenliga. På Parkskolan jobbar vi med att alla elever ska mötas av respekt, tolerans och förståelse.

På Parkskolan strävar vi efter en lugn arbetsmiljö för både barn och vuxna. Alla i skolan ska känna ett gemensamt ansvar för att skapa trivsel, delaktighet och ett öppet klimat.

Lärandet i skolan

Här får ditt barn utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi har ett trygghetsteam som arbetar för att barnen ska ha en bra vardag. Lärmiljöerna är tillgängliga för alla barn, fysiskt, socialt och pedagogiskt för att utveckla elevernas självkänsla och tilltro till sina förmågor. Vi prioriterar även vuxennärvaro.

Ett gott mentorskap är en framgångsfaktor för hur väl eleverna mår och trivs i skolan. Varje elev i årskurs 7-9 är kopplad till en mentor medan elever i årskurs 4-6 har sin klassföreståndare. Dessa har ett särskilt ansvar för elevens lärande och personliga utveckling.

Barnen har tillgång till moderna undervisningslokaler och digitala verktyg i undervisningen. Skolan har undervisning i flexibla grupper. Skoldagen börjar klockan 08.15 alla dagar.

Läxläsning ingår i schemat under rubriken Extra studietid.

Inflytande och delaktighet

Eleverna har inflytande över sin arbetsmiljö genom bland annat mentorsråd och elevråd.

Varje år genomförs en trivselenkät som ger underlag för aktuella åtgärder i arbetet mot kränkningar och diskriminering. Vi anordnar också trygghetsvandringar på skolan.

Skolans målsättning är också att samverka med föräldrar genom samråd för vårdnadshavare. Samrådet är ett forum för information och inflytande i frågor som rör elevernas arbetsmiljö och skolans pedagogiska verksamhet. Samrådet sker två gånger per termin. Alla vårdnadshavare är välkomna med synpunkter och idéer som kan förbättra och stärka verksamheten.

Mellanstadiet arbetar med materialet Bråka smartare som syftar till att stärka tryggheten för alla elever på skolan.

På Parkskolan arbetar vi under läsåret med ett utbildningsprogram som heter Mentorer i våldsprevention för årskurs 7-9. Programmet syftar till att stärka tryggheten för alla elever på skolan. Elever och lärare lär sig att ta ansvar för varandra och säga ifrån om de upptäcker våld och kränkningar,
Mentorer i våldsprevention, MPV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läsårstider och lovdagar

Här hittar du läsårstider för förskola, grundskola och gymnasiet i Nässjö kommun,
Läsårstider.

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45-50, samt en period på vårterminen. Ledighet beviljas inte under provperioderna. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats,
Provdatum i grundskolan, Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmäl frånvaron via Edlevos app eller webbplats

Instruktion för hur du gör anmälan steg för steg,
Anmäl frånvaro i Edlevo.

Rutiner för frånvaro

Det är viktigt att du anmäler ditt barns frånvaro från skolan eller fritids enligt Nässjö kommuns rutiner,
Frånvaro och sjukanmälan.

Fritidshemmet fungerar som en bro mellan skola och fritid. Kamratskapet och gruppens gemenskap är en viktig del i fritidshemmens vardag, att ingå i ett sammanhang och respektera varandra. Fritidshemmen arbetar med många olika slags verksamheter, som till exempel musik, drama, rörelse, naturvetenskap och miljöfrågor.

För barn i årskurs 4-6 finns möjlighet att gå på fritidshemmet som ligger på Emåskolan.

Fritidshemmen har öppet klockan 06.30-18.30.

Edlevo

Edlevo är ett system som gör det enklare för dig som vårdnadshavare att kommunicera med ditt barns förskola, skola eller fritidshem. Du kan bland annat anmäla frånvaro, ansöka om ledighet, lägga in schema, samt skicka och ta emot meddelanden från personalen. Du kan logga in i Edlevo via app eller webb. Du behöver ha BankID för att identifiera dig. För att lära dig mer om hur du använder de olika tjänsterna i Edlevo, kan du läsa instruktionerna vi samlat på sidan,
Edlevo.

På Parkskolan finns två lärplattformar, Haldor och itslearning. För elever i årskurs 4-6 används Haldor och för elever i årskurs 7-9 är det itslearning.

Haldor

Som vårdnadshavare kan du logga in till lärplattformen Haldor och se ditt barns lärande och utveckling i skolan. Du kan läsa omdömen, ta del planeringar samt få information om scheman och individuella planer.

Itslearning

Som vårdnadshavare kan du logga in till lärplattformen itslearning och se ditt barns lärande och utveckling i skolan. Du kan läsa omdömen, följa inlämningsuppgifter med mera. För att logga in väljer du Skolfederation och sedan BankID,
Logga in, Itslearning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Under den första skolveckan på skolan behöver eleven och vårdnadshavare signera en överenskommelse för att få låna en iPad/dator under sin skolgång. Signering sker med BankID via länken,
Lån av IT-verktyg i Nässjö Kommun, Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Saknas tillgång till BankID kan istället en blankett hämtas på skolan.

Ansökan om modersmålsundervisning sker endast via blankett,
Ansökan om modersmålsundervisning Pdf, 301.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Lokal elevhälsa

Parkskolans elevhälsoarbete leds av rektor. På skolan finns det ett samlat elevhälsoteam bestående av rektor, skolkurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, socialpedagog samt skolläkare och skolpsykolog vid särskilda tillfällen.

Elevhälsoteamet arbetar med att följa upp och stötta arbetslag och elever så att lämpligt stöd kan ges till elever som behöver det. Parkskolan har även ett Resurscentrum där specialpedagog, elevassistenter och socialpedagoger erbjuder elever extra anpassningar och särskilt stöd.

Teamet utgår från en elevhälsoplan som ska fungera som ett stöd i dagliga elevhälsoarbetet samt ligga till grund för ett systematiskt kvalitetsarbete som revideras varje år.  Vid behov finns även tillgång till professioner som ingår i det centrala elevhälsoteamet i Nässjö kommun.

Elevhälsan i Nässjö kommun

Elevhälsan är organiserad i olika lokala stödteam. Dessutom finns en gemensam stödfunktion i kommunen, som har i uppdrag att stötta skolorna i det specialpedagogiska arbetet. Om du har frågor och funderingar kring ditt barns utveckling eller beteende kan du kontakta personalen på den centrala elevhälsan,
Elevhälsa.

Välkommen till skolmatsalen på Parkskolan. Här serverar vi näringsrika måltider lagade för att ge våra elever energi och näring. Maten lagas i Skogsborgs kök. Nedan presenteras veckomenyerna och information om kost och skolmåltider. Smaklig måltid!

Meny


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.