Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Alarps ängar

Alarp på 43 hektar är ett välbevarat odlingslandskap med naturbetesmarker i form av öppen hagmark, björkhage och äng i form av hackslåtter med arter som svinrot, kattfot, ängsskallra, slåttergubbe, fältgentiana och smörbollar.

Alarp är ett riksintresse för naturvård. Alarp ingår även i den nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet och i länsstyrelsens program för bevarande av natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet.