Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Nässjö kommun föreslår etableringsplats för anstalt

Exempelbild

Nässjö kommun är en av fyra kommuner som Kriminalvården valt ut att titta närmare på som möjlig plats för att etablera en ny kriminalvårdsanstalt. Därför har nu ett första samråd med berörda markägare hållits kring en möjlig etableringsplats, men ännu är inga beslut fattade.

Nässjö kommun har under det senaste halvåret utvärderat ett antal platser i kommunen där denna typ av etablering skulle vara möjlig. Fokus har legat på att hitta en plats utmed riksväg 40 och i ett så bra läge för kommunikationer in mot Nässjö centrum som möjligt, men som samtidigt inte krockar med andra utvecklingsplaner för såväl bostäder som verksamheter.

Anstalten är tänkt att bli en anstalt med säkerhetsklass 2 med mål att stå färdig inom sex år. Det råder bred politisk enighet om hur viktig en etablering av denna typ skulle vara för Nässjö kommun, där det på sikt skulle skapas cirka 300 – 400 nya arbetstillfällen.

- Ett sådant tillskott av nya arbetstillfällen skulle vara mycket välkommet för Nässjö. Dessutom skulle det vara ett bra komplement till befintliga branscher och näringar i kommunen, säger Malena Tovesson, kommundirektör.

Platsen som är utpekad och som Kriminalvården också anser vara den mest lämpade utifrån Nässjös förutsättningar ligger inom en del av fastigheten Nässjöbyn 1:20. Markområdet är i sin helhet cirka 42 hektar stort, består i stort sett enbart av skogsmark och bedöms översiktligt ha bra geotekniska förutsättningar. Tänkbar etableringsyta är cirka 15 – 18 hektar stor.

Nässjö kommun äger idag inte marken men har i samråd med markägaren valt att presentera området som tänkbart för Kriminalvården.

- Inga avtal är tecknade mellan Nässjö kommun och markägaren. Däremot är både kommunen, Kriminalvården och markägaren intresserade av hur den här typen av plats mottas av Nässjös invånare, säger Malena Tovesson.

Mycket utredningsarbete kvarstår och vid en fortsättning är det flera olika aspekter som behöver utredas inom ramen för ett eventuellt kommande detaljplanearbete, bland annat:

  • avgränsning/lokalisering av anläggningen inom fastigheten,
  • hantering av ökad trafikmängd. Vägens beskaffenhet, bredd, infart, parkering m.m,
  • kollektivtrafik samt gång och cykelvägar,
  • vatten och avlopp, el, värme, dagvatten, miljöpåverkan, arkeologi, geoteknik, utformning, byggrätt m.m.

Kriminalvården väntas ge besked om vilken kommun de avser fortsätta att arbeta vidare med före halvårsskiftet 2022.

kartbild