Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Högre skatteintäkter ger ökade möjligheter och större buffert

Exempelbild

Nässjö kommuns skatteintäkter ökar enligt SKRs prognos för 2022. Det innebär en förstärkning av verksamhetens finansiering med 28,2 miljoner jämfört med budget. Detta betyder att kommunens möjligheter att möta nya behov inom verksamheterna ökar. De ökade intäkterna innebär också att kommunen kan bygga upp en buffert för att möta den osäkerhet som föreligger i nuläget.

Världsläget har förändrats och en osäkrare tillvaro har blivit en verklighet för många. Nässjö kommun står upp för Ukraina och dess folk, och tillsammans med civilsamhälle, andra myndigheter och aktörer vill vi möta och välkomna de som flyr Putins och Rysslands invasion. I detta nya läge är kommunens fortsatta arbete med de två övergripande fokusområdena än viktigare. Ändringsbudgeten prioriterar insatser som alla bidrar till att uppnå målen; att alla vuxna som bor i Nässjö kommun ska ha en sysselsättning som gör att de kan försörja sig samt att alla barn och ungdomar i Nässjö kommun har förutsättningar för en god uppväxt.

Handskerydsskolan
På grund av stängningen av stora delar av Handskerydsskolan har det uppstått behov av tillfälliga lösningar för att upprätthålla undervisningen för berörda elever. Merkostnaderna för detta uppgår till 7,3 miljoner kronor 2022 och finansieras i sin helhet i ändringsbudgeten.

- Ändringsbudgeten innebär även att nybyggnationen av Handskerydsskolan inklusive ny idrottshall kan tidigareläggas och vara klar 2027, säger Anders Karlsson, kommunalråd (C).

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens budgetram förstärks med ytterligare 5,0 miljoner kronor. Dessutom har det statliga tillskottet ”Skolmiljarden” utökats. För Nässjö kommuns del innebär det ytterligare 1,3 miljoner kronor. Bidraget är ett generellt statsbidrag och tillförs nämndens budgetram.

Feriepraktikanter
Nässjö Lärcenter tilldelas ett utökat engångsanslag på 700 tusen kronor. Anslaget ska möjliggöra anställning av handledare för feriepraktikanter under sommaren. På så sätt kan verksamheterna ta emot fler feriepraktikanter än vad som annars hade varit möjligt.

Socialnämnden
Även socialnämndens budgetram förstärks med ytterligare 5,0 miljoner kronor.

- Vägen till ett självständigt liv ser olika utför alla människor, där behöver vi stötta. En god uppväxt innebär för barn och unga att de lever i en trygg familjesituation och att de har föräldrar som kan vara just föräldrar, ibland behövs stöd, säger Laila Norss, kommunalråd (KD). Feriepraktik är ett sätt att skapa de goda uppväxtvillkoren och de extra resurser vi tilldelade förra året gav ett mycket lyckat resultat.

Finansiella mål
Ändringsbudgeten innebär också att Nässjös finansiella mål delvis ändras, och att årets resultat ökar med 3,4 miljoner kronor.

Exploateringsbudget
Tillgången till mark är viktig för en växande kommun som Nässjö. Därför utökas nu exploateringsbudgeten, så att det finns ökade möjligheter att köpa mark vid behov, och på så sätt bidra till Nässjös utveckling.

- Med denna ändringsbudget fortsätter vi i Samverkan för Nässjö kommun att både ha goda finansiella tal, möjliggöra arbete för att nå våra fokusmål och bidrar till kommunens fortsatta utveckling genom en stärkt exploateringsbudget säger Anna-Carin Magnusson, kommunstyrelsens ordförande (S).

Det geopolitiska läget
Det rådande geopolitiska läget skapar osäkerhet inom den kommunala ekonomin och de fulla effekterna av Rysslands invasion av Ukraina kan ännu inte överblickas. Stigande livsmedelspriser är ett konkret exempel på detta. Ändringsbudgeten innehåller därför ett budgettillskott för att möta prisökningen. Det osäkra läget har också lett till att en ospecificerad budgetpost tillförs kommunstyrelsen för 2022. Medlen ska användas när man tydligt kan konstatera att ökade kostnader eller minskade intäkter beror på det geopolitiska läget.