Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Fortsatt arbete med Handskerydsskolans arbetsmiljö

Exempelbild

Nässjö kommun har utrett den fysiska arbetsmiljön på Handskerydsskolan sedan våren 2020 eftersom medarbetare upplevt besvär relaterade till inomhusmiljön. Framförallt har det handlat om två klassrum som har utretts med hjälp av miljökonsult. All verksamhet i de berörda klassrummen har sedan dess flyttat till andra lokaler.

Tidigt i våras färdigställde och redovisade miljökonsulten sin slutrapport. Konsultens undersökning, tillsammans med tidigare undersökningar, visar att det förekommer byggnadstekniska brister. Arbetsmiljö och vistelsemiljö bedöms inte vara så akut att det är befogat att stänga ner verksamheten omedelbart. Utredningen rekommenderar kommunen att vidta åtgärder för att säkerställa en acceptabel arbets- och vistelsemiljö.

- Under arbetets gångs bildade vi en representantgrupp som har till uppgift att fånga upp frågor och informera. Gruppen har haft avstämning med Tekniska serviceförvaltningen regelbundet där det funnits möjlighet att framföra synpunkter och frågor i en öppen dialog, säger Anette Karlsson, rektor vid Handskerydsskolan.

Under våren har miljökonsulten på uppdrag av tekniska serviceförvaltningen undersökt ytterligare ett klassrum sedan personalen upplevt besvär relaterade till inomhusmiljön. Undersökningen utfördes genom luftprovtagning, kompletterat med en okulär kontroll och indikerande fuktmätning. Utredningen rekommenderar, utöver rekommendation från tidigare rapport, åtgärder i form av utökad ventilation i det undersökta klassrummet. Arbetet med att installera ny ventilation har redan påbörjats och ska vara i stort sett klart till skolstarten i augusti. Det är en av kommunens ramavtalsentreprenörer som har fått i uppdrag att installera en ny ventilation inte bara i det berörda klassrummet utan även i de två intilliggande klassrummen.

Tekniska serviceförvaltningen utför även förebyggande åtgärder för att försöka minimera risken för att de byggnadstekniska brister som identifierats ska utvecklas till ytterligare problem. Bland annat ses takavvattning (hängrännor, stuprör osv) återigen över. Rör kommer att monteras på fasaden för att minimera risken för att ytvatten rinner in genom grundkonstruktionens luftningar. Dessutom kommer en ny dränering förläggas längs fasaden på de delar som är gräsmatta för att på detta sätt minimera risken att vatten blir stående intill byggnaderna.

- Vi arbetar löpande med Handskerydsskolan utifrån olika scenario. De åtgärder som nu planeras är ett led i att hantera byggnaden som den ser ut idag och arbetet med åtgärder i ett längre perspektiv pågår parallellt. Säger Cecilia Lindqvist, fastighetschef, Tekniska serviceförvaltningen