Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Nytt pris ska hylla Nässjöföretag med aktivt mångfaldsarbete

Exempelbild

Nässjö kommun och Nässjö Näringsliv tycker det är viktigt att företag och organisationer bedriver ett målmedvetet arbete för ökad mångfald, sammanhållning och likabehandling av människor. Därför har beslut tagits om att instifta ett mångfaldspris.

Flera studier visar att företag och organisationer som satsar målmedvetet på mångfald är mer framgångsrika än jämförbara branschkollegor. Även samhället gynnas när företag och organisationer öppnar upp sina arbetsplatser för människor som haft stora utmaningar att komma ut på arbetsmarknaden. För att inte tala om alla de människor som får en bättre tillvaro.

För att uppmärksamma, inspirera och driva på utvecklingen av ett aktivt mångfaldsarbete kommer detta Nässjö's mångfaldspris delas ut årligen.

Kriterier för att vinna Nässjö's mångfaldspris

För att ha möjlighet att vinna Nässjö's mångfaldspris måste företaget eller organisationen vara verksam i Nässjö kommun eller på annat sätt ha en tydlig koppling till Nässjö. Företaget eller organisationen måste också uppfylla minst ett av följande kriterier:

 • Företaget/organisationen bedriver ett systematiskt mångfaldsarbete med tydliga uppsatta mål.
  Vi vill premiera den som arbetar systematiskt och gärna på ett mätbart sätt!

 • Företaget/organisationen har arbetat aktivt med sitt mångfaldsarbete under flera år.
  Vi vill premiera den som har hållit på en tid och därmed kan visa på viss uthållighet!
 • Företaget/organisationen har lyckats nå sina mål.
  Vi vill premiera de med god måluppfyllelse!
 • Företaget/organisationen kan visa upp goda exempel på ett lyckat mångfaldsarbete.
  Vi vill göra det möjligt även för en mindre arbetsgivare med små resurser, men som gjort berömvärda insatser inom mångfaldsområdet och som främjat nytänk och innovation, att kunna bli pristagare.

Nominera till Nässjö's mångfaldspris

Fram till den 31 mars 2021 kan du nominera ett eller flera företag/organisationer till Nässjö's mångfaldspris.

Nominering lämnas på Nässjö Näringslivs hemsida!

Alla nomineringar kommer att sparas. Om inte din nominering uppmärksammas i år, kan den komma att uppmärksammas nästa år.

Vinnaren presenteras i maj 2021.

Definition av begreppet mångfald

Det finns många olika beskrivningar av vad mångfald är. I det här sammanhanget lutas beslutet mot en vedertagen definition av ordet, där begreppet knyts till de sju diskrimineringsgrunderna som diskrimineringslagen omfattar; kön, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning.

Att arbeta för mångfald är att verka för att människor som tillhör någon av de nämnda kategorierna ska ges bättre förutsättningar att få ett arbete, att långsiktigt kunna behålla sitt arbete, att trivas på sitt jobb och att vara helt självförsörjande.