Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Utredning om inomhusmiljön i Handskerydsskolan

Exempelbild

Den fysiska arbetsmiljön på Handskerydsskolan har utretts sedan våren 2020 eftersom vissa medarbetare upplevt besvär relaterade till inomhusmiljön. Nu presenteras resultaten.

Framförallt har det handlat om två klassrum som har utretts med hjälp av miljökonsult. Kommunen informerade under hösten att försiktighetsåtgärder skulle vidtas. All verksamhet från de berörda klassrummen har sedan dess flyttat till andra lokaler.

- Lokalerna har till viss del iordningsställts och vi upplever idag att vi har en bättre arbetsmiljö för den här delen av verksamheten, säger Anette Karlsson rektor på Handskerydsskolan.

Miljökonsultens utredning har nu färdigställts och en slutrapport redovisats. En samlad bedömning från tidigare och den nu genomförda undersökningen, visar att det förekommer byggnadstekniska brister.

Resultatet från undersökningen kan sammanfattas i några huvudsakliga byggnadstekniska problemområden. Såsom brister i byggnadernas grundläggning, dränering, tryckimpregnerat virke i fuktig miljö, köldbryggor i bärande mellanväggar, olämplig ventilationskonstruktion och mycket bristfällig isolering.

- Hela utredningsprocessen har bedrivits med öppenhet och transparens med regelbundna informationsträffar med berörda parter och en löpande kommunikation mellan kommunen och oss, säger miljökonsult Göran Forsberg, Detectum.

Arbetsmiljö och vistelsemiljö bedöms inte vara så akut att en omedelbar nedstängning av verksamheten är befogad. Utredningen rekommenderar att vidta åtgärder för att säkerställa en acceptabel arbets- och vistelsemiljö.

- Vårt arbete kommer nu att bestå i att i samråd med verksamheten arbeta fram ett underlag för politiska beslut, säger Cecilia Lindqvist, fastighetschef Nässjö kommun.

En viktig del i det arbete som bedrivits har varit återkommande uppföljning och arbete tillsammans med skyddsombud och representanter från barn och utbildningsförvaltningen. Arbetet kring Handskerydsskolans nuläge och framtid kommer att fortsätta under våren i nära samarbete mellan tekniska serviceförvaltningen och barn och utbildningsförvaltningen.

- Vi tycker att det är viktigt med ett fortsatt gott samarbete med verksamheten kring processen framåt säger Cecilia Lindqvist

PM - Byggnadst Pdf, 96.9 kB.eknisk utredning Handskerydsskolan Pdf, 96.9 kB.

Kontakt:
Cecilia Lindqvist, fastighetschef
cecilia.lindqvist@nassjo.se