Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Positiv ekonomisk prognos för 2020

Exempelbild

November månads ekonomiprognos pekar på ett positivt resultat för Nässjö kommun vid årets slut. Det prognostiserade resultatet beräknas till drygt 59 miljoner kronor. Om prognosen håller i sig innebär det att resultatet blir 19 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Det har varit ett utmanande år för kommunen, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Året inleddes med ett ansträngt ekonomiskt läge, där prognosen pekade mot ett betydande underskott. Nämnderna fick därför under våren minskade budgetramar och vidtog åtgärder för att sänka sina kostnader.

- Att alla nämnder har tagit ett gemensamt ansvar för ekonomin har varit avgörande för kommunens goda resultat säger Anders Karlsson (C).

Pandemin som har präglat större delen av året har inneburit stora påfrestningar för alla kommunens verksamheter. Såväl skola, omsorgsverksamhet, kultur- och fritidsverksamhet och övriga kommunala verksamheter har påverkats på olika sätt och har på kort tid fått anpassa och ställa om sin verksamhet för att hantera en ny situation och vardag.

I pandemins fotspår har den därpå följande lågkonjunkturen gjort att kommunen tappat skatteintäkter. Tack vare ett utökat statligt stöd har kommunen kunnat hantera de minskade skatteintäkterna och andra merkostnader som har uppstått på grund av pandemin.

- Detta visar hur viktigt det är att alla nivåer i Sverige samarbetar när det är kris, det är det som bygger vårt välfärdssamhälle säger Anci Magnusson (S).

Om det prognostiserade resultatet håller i sig till årets slut, innebär det att kommunen kommer att kunna återställa det negativa resultatet från bokslutet 2018.

- Detta stärker kommunens ekonomi på sikt och bidrar till en hållbar kommun ur flera perspektiv säger Laila Norss (KD).

Den framtida ekonomiska utvecklingen är dock osäker och utmaningarna kvarstår in i nästa år. Ett exempel är kommunens arbetslöshet, som har ökat under året i på grund av pandemin. För att minska arbetslösheten har kommunen samordnat arbetsmarknads-insatserna och jobbar målmedvetet utifrån den beslutade jobbstrategin.

- Avslutningsvis vill vi tacka alla medarbetare för det värdefulla arbete som gjorts under året. Vi vill även tacka föreningar och näringsliv för ett gott samarbete. Tack vare era insatser har vi möjlighet att forma framtiden. Tillsammans bygger vi Nässjö kommun!