Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Terminen i grundskolan fortsätter enligt planering

Exempelbild

Det är inte aktuellt att tidigarelägga jullovet för grundskolorna i kommunen. Det beskedet ger barn- och utbildningsförvaltningen efter samråd med smittskyddsläkare. Grundskolans hösttermin fortsätter som planerat fram till den 22 december.

Frågan om att tidigarelägga jullovet har aktualiserats i flera olika sammanhang. Men det behövs laglig grund för att stänga en skola och gå över till distans­unde­rvisning, och då ska det antingen ske på inrådan av smittskyddsläkare eller på grund av akut personalbrist.

Kommunerna i länet har haft en dialog med Regionens smittskyddsenhet och tillsammans tagit beslutet att fortsätta terminen ut. Enligt den dialogen finns det inte stöd för att avsluta terminen i syfte att bromsa smittspridningen av covid-19.

- Smittskydd bedömer att lovet redan är tillräckligt långt för att bromsa en eventuell smittspridning, säger Gun-Ann Öholm Jansson, barn- och utbildningschef och fortsätter:
Vi har dessutom ett förhållandevis lågt antal smittade i vår verksamhet.

Alternativet att avsluta terminen tidigare är inte heller aktuellt. Då skulle vårterminen behöva förlängas utifrån skolplikt och garanterad undervisningstid. Det skulle försvåra planeringen för både skolans verk­sam­het och för personal, elever och vårdnads­havare.

Helena Petersson, grundskolechef, betonar att läsårets längd är reglerad i skollagen och att det är en skyldighet för kommunen att ge 178 skoldagar under ett läsår. Detta innebär att läsåret vid en förändring av antalet dagar under höstterminen måste förlängas i juni månad.

Det är också av stor vikt att grundskolorna kan hållas öppna så länge det är möjligt. Det påverkar många om förändringar görs, exempelvis vårdnadshavares planering av eventuell ledighet och skolans ansvar för de elever som behöver omsorg då vårdnadshavarna arbetar, så fritidshem behöver vara öppna.

Förskolan fortsätter också att vara öppen under julledigheten, liksom fritidsverksamheten.

Gymnasieskolan har sedan måndagen den 7 december infört distansundervisning.

- Särskolan och introduktionsprogrammen har undervisning på skolan. Vissa praktiska moment genomförs på plats, elever som har behov av särskilda stödinsatser får det på plats och vi serverar mat till elever som har behov av det, i övrigt sker undervisningen digitalt, säger Gun-Ann Öholm Jansson.

Om läget inte förändras drastiskt fortsätter alltså terminen för grundskolan som planerat fram till och med den 22 december.

- Vi för kontinuerligt en dialog med smittskydd och är det så att smittspridningen ökar kraftigt i våra skolor eller att smittskydd anser att det finns skäl att tänka om så är vi beredda på det.

Det som i övrigt skulle kunna hända som förändrar beslutet är att regeringen ger direktiv om stängning, men det finns inga sådana signaler, säger Gun-Ann Öholm Jansson