Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Hembesök ska stärka föräldrarna i Nässjö

Fyra kvinnor står i en lokal.

Katinka Westerling och Helen Jönsson från Nässjö kommun arbetar över organisationsgränserna tillsammans med Cecilia Isaksson och Eva Waerme från barnhälsovården i Region Jönköpings län.

Genom hembesök, där både sjuksköterska från barnhälsovården och kurator från familjecentralen deltar, ska nyblivna föräldrar i Nässjö få ett extra stöd och bli stärkta i sin föräldraroll. Samarbetet bygger på beprövade metoder där flera aktörer samarbetar för att ge goda förutsättningar för alla barn.

Hösten 2020 innebär startskottet för ett nytt hembesöksprogram i Nässjö kommun, där kommunens socialförvaltning och regionens barnhälsovård arbetar gemensamt med hembesök. Tanken är att alla förstagångsföräldrar, inflyttade som får sitt första barn i Nässjö kommun och föräldrar med behov av särskilt stöd ska få fyra hembesök under barnets första 15 månader.

– Det är viktigt att kunna ge föräldrastöd på de arenor där barn och föräldrar befinner sig, och hemmet är förstås en sådan arena, säger Helen Jönsson, enhetschef för socialförvaltningen i Nässjö kommun.

Från barnhälsovårdens sida arbetar man sedan tidigare med hembesök för nyfödda och vid åtta månaders ålder. Familjecentralens kuratorer har redan tidigare varit med vid en del av de hembesöken, men då har det handlat om föräldrar som varit i särskilt behov av stöd. Nu blir det alltså till alla nyblivna föräldrar.

– Tillsammans kan vi stötta tidigt. För en familj kan ett enda enskilt samtal vara viktigt, i ett annat fall kanske besöket gör att vi kan komma in tidigt med rätt insatser, säger Eva Waerme, enhetschef för Barnhälsovården öster.

Inspiration från Skottland

Tankarna på att flera olika samhällsinstanser arbetar strukturerat tillsammans för att skapa goda förutsättningar för barn kommer ursprungligen från Skottland. Den skotska devisen ”Getting it right for every child” har sedan spridit sig över världen. Att olika aktörer genomför hembesök i samverkan är ett sätt att arbeta tillsammans som i Sverige utvecklats vidare i flera kommuner, bland annat i Rinkeby utanför Stockholm.

Både Region Jönköpings län och flera av länets kommuner har inspirerats av det skotska arbetssättet. Bland annat har man med stöd av regionens utvecklingscentrum Qulturum arbetat med lärandeseminarier, där olika team får stöd och coaching i sina förbättringsarbeten. Samarbetet i Nässjö är ett av de team som är med i den första omgången av denna satsning.

En viktig del i att hembesöksprogrammen blir verklighet just i Nässjö är att kommunfullmäktige där avsatt särskilda medel för att i samverkan hitta arbetssätt för att stärka föräldrar i sin föräldraroll.

– Att barn ska ha goda uppväxtvillkor är ett av Nässjö kommuns övergripande mål, säger Helen Jönsson och pratar om faktorer som fullföljda studier, psykisk hälsa och fysisk aktivitet.

Lär av varandra

BHV-sjuksköterskan Cecilia Isaksson och kuratorn Katinka Westerling är två av de medarbetare som gör besök hemma hos familjerna i Nässjö. Att arbeta i team där var och en tar med sig sin kompetens gör att de kan lära av varandra men också förstärka varandra i mötet med familjerna.

De har ännu inte hunnit med så många hembesök enligt det nya hembesöksprogrammet men hittills har det bara blivit positiva signaler från föräldrarna.

Cecilia Isaksson har också en bred erfarenhet sedan tidigare av att göra hembesök med tanke på att barnhälsovården redan arbetar på det sättet.

– Det är väldigt uppskattat av föräldrarna att vi kommer hem till dem. Vid hembesöken lägger vi mycket fokus på att prata med familjen. Det blir ett mycket bättre samtal och en annan relation till familjerna vid hembesöken än vid besöken på mottagningen.

Cecilia Isaksson tillägger att det känns ”jättepeppande” att nu dra igång arbetet med att besöka föräldrarna i team tillsammans med kurator.

– Det är så skönt att det här samarbetet finns, och att man vet vart man kan slussa vidare vissa frågor.

Eva Waerme hoppas att samarbetet kring hembesöken på sikt kommer att spridas till fler kommuner.

– Jag hoppas att vi jobbar fram något här som man sedan kan prova i andra kommuner. Det känns så roligt att Nässjö kommun satsar på detta och att vi tillsammans får möjlighet att göra skillnad för familjerna.

En av flera insatser

Hembesöken är samtidigt bara en del i det som olika aktörer i Nässjö kommun gör för att stärka föräldrarna och ge barnen bra villkor. Barnhälsovården arbetar exempelvis med frågeformuläret SEEK kring barnsäkerhet – med frågor om allt från om det finns brandvarnare till våld i hemmet – som syftar till att skapa en trygg uppväxtmiljö. Socialtjänsten har å sin sida även en satsning tillsammans med förskolan kring föräldrastödsprogrammet Trygghetscirkeln.

Arbetet med att stärka föräldrarna i Nässjö kommun stannar inte vid regionen och kommunen. Sedan något år är även det lokala föreningslivet engagerat genom ett samarbete där yngre barn får ”prova-på-biljetter” till aktiviteter som ishockey, basket, friidrott och bandy.

– Vi är inte små öar som arbetar med barnen utan vi samlar ihop det mer och mer under samma paraply, säger kuratorn Katinka Westerling.

I centrum av samarbetet finns familjecentralen med barnhälsovården, kvinnohälsovården, öppna förskolan och socialtjänsten.

Vid hembesök försöker man också motivera föräldrarna att upptäcka den verksamhet som finns på familjecentralen, exempelvis öppna förskolan.

Pedagogerna Monica Gunnarsson och Lena Ekedal där berättar hur familjerna ”slussas in till dem” och hur de sedan möter upp, bland annat med ett bokprojekt i samarbete med bibliotekarien Eva Johansson för att få barnen att tidigt intressera sig för böcker och de vuxna att börja läsa för sina barn. Syftet är att barnens språk ska utvecklas och ordförrådet öka.

– Vi jobbar intensivt med familjerna och vi har alla samma mål, att alla får utvecklas, säger Monica Gunnarsson.

– Ja, det blir en röd tråd, säger Katinka Westerling.

Text och bild: Fredrik Lind