Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Ljusare läge för Nässjös ekonomi ger utrymme för framtida investeringar

Exempelbild

Företrädarna för Samverkan Nässjö (S, KD och C) presenterade idag sitt budgetförslag. Det ekonomiska läget ser i år betydligt ljusare ut än tidigare. Osäkerheten är dock fortfarande stor när det gäller pandemins fortsatta effekter på den kommunala ekonomin. Därför är det övergripande målet i budgetförslaget att bygga upp kommunens finansiella styrka för att på så sätt rusta kommunen inför framtiden.

Prognosen för 2020 är positiv och indikerar att kommunen kommer att kunna återställa större delen av 2018 års negativa resultat i år. Därmed återstår endast en liten del att hantera i budget 2021.

- Det här är ett resultat som gör att vi i större utsträckning kan finansiera våra investeringar med egna medel istället för med lånade. Det är viktigt eftersom vi fortfarande är en kommun som växer i invånarantal och vi har investeringsbehov inom såväl kultur- och fritidsförvaltningen som inom barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Ett gediget effektiviseringsarbete har gjorts internt inom förvaltningarna. Detta tillsammans med statliga medel har gett ett resultat på sista raden som ökar möjligheterna att finansiera de investeringar vi behöver göra. Det ska inte framtida generationer behöva hantera, säger Anna-Carin Magnusson (S).

Läget är dock fortfarande osäkert när det gäller utvecklingen av skatteunderlaget och generella tillskott från staten under kommande år. Budgetförslaget innebär därför en stram budget där det övergripande målet är att bygga upp kommunens finansiella styrka för att på så sätt rusta kommunen inför framtiden.

Därför har tilldelningen av resurser till verksamheten utgått från kommunens finansiella mål som anges avseende resultatnivå, soliditet och självfinansieringsgrad.

Nässjö kommuns löpande verksamhet 2021 budgeteras till drygt 2 088 miljoner kronor. De behov som finns i nämnderna har endast till del kunna mötas. Därför uppmanas alla nämnder att söka de statsbidrag som aviserats inom sina verksamhetsområden och att vara fortsatt återhållsamma.

För att utveckla den hållbara kommunen enligt kommunens vision, platsvarumärke och Agenda 2030 uppmanas kommunala förvaltningar och bolag samarbeta för att i flera delar nå de av kommunfullmäktige fastställda målen.

- Social hållbarhet handlar om allt från infrastruktur, markanvisning, utbildning, och människors frihet att välja hela kommunen som boendeort. Vi måste med gemensamma tankar framåt skapa förutsättningarna för barn och ungas livsresa och vuxnas väg in i arbete och försörjning. Språket är en oerhört viktig del i det verktyg som ger de rätta förutsättningarna. Jobbstrategin och den nya boendestrategin är goda exempel på hur vi gemensamt inom koncernen arbetat effektivt till värde för medborgare och ekonomi, säger Laila Norss (KD).

Kommunen kan konstatera att det statliga budgetförslaget för 2021 innehåller ökade tillskott till kommunen. Dessa är välkomna både för att hantera pandemins effekter på den kommunala ekonomin och behovet av ökad välfärd och investeringar de närmaste åren.

- Det är positivt att investeringsbudgeten innehåller både renovering och ombyggnation av Norråsaskolan och nybyggnation på Nyhemsskolan. Tack vare att socialförvaltningen har fått tillskott dels av statliga medel och att vi gjort ombudgeteringar under 2020, förutom deras eget arbete så bör de nu kunna klara arbetet inom tilldelad budget, säger Anders Karlsson, (C).

Totalt summeras skatter och utjämningsbidrag till drygt 2 114 miljoner kronor. Dessa ska finansiera kommunens verksamhet och lämna ett resultat på 40 miljoner kronor enligt kommunens resultatmål. Resultatnivån är nödvändig för att kunna finansiera kommunens investeringar i så stor utsträckning som möjligt.

Under perioden 2021-2023 räknar Nässjö kommun med att investera för drygt 470 miljoner kronor. Exempel på större investeringar är:

  • Renovering och ombyggnad av Norråsaskolan
  • En ny grundskola i Nässjö
  • Nya gruppbostäder för funktionshindrade
  • Omklädningsrum på Skogsvallen
  • Fortsatt byggnation av Södra vägen