Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

UPPDATERAD: Markundersökning visar förorenad mark i området söder om tennishallen

Exempelbild

Nässjö kommun genomförde en utredning för en ny F-6 skola i området mellan tennisbanorna och Espingsgatan i centrala Nässjö. Som ett led i detta genomfördes en miljöteknisk markundersökning, i samband med den har föroreningar i mark hittats. Ytterligare markprover tas löpande för att kartlägga området vid BMX-banan, hundrastgården, gångstigen och omgivande gräsytor.

Det man hittat är tungmetaller, oljeprodukter, organiskt avfall, glas och porslin. Med anledning av detta har hundrastgården och BMX-banan tagits bort som en säkerhetsåtgärd. Kommunen undersöker möjligheten till ny placering hundrastgården och BMX-banan. Området bör inte heller användas till motion eller rekreation tills vidare.

Den extra kontrollen av marken innebär att provgropsgrävning sker i kanten av aktivitetsområdet utmed Brinellgatan, inne på tennishallens område samt i området mot Mossgatan.

Markundersökningar i området för förskolebyggnationen av Annefors förskola prioriterades. Provtagning utfördes i punkter fördelade på hela förskolans gård. På endast ett område hittades föroreningar, de finns två meter under marken. Det område där föroreningarna hittades har inte tidigare varit en del av förskolegården utan är en utökning av tomten i och med nybyggnationen som görs. Det hittades inga föroreningar på övriga delar av förskolans område.

Kommunen har tagit hjälp av miljömedicin på Region Östergötland, enheten för förorenade områden på Länsstyrelsen i Jönköpings län, miljökonsult vid Detectum AB och miljöenheten på Nässjö kommun för att bedöma hur föroreningarna kan påverka de som vistas på området.

Då föroreningarna ligger djupt ner under marken och ligger stilla finns det ingen risk för människors hälsa. Kommunen har valt att ändå vidta en skyddsåtgärd som innebär att en markduk placeras ut samt att nya jordmassor fylls på innan gräsyta och andra lekytor färdigställs på ett område som är mer än tio gånger så stort som det område där det finns en förorening.

Karta över provtagningsområdet på tomten Bullerbyn 1. Fyndigheter på gränsen mot tennishallen markeras med röda ringar.

Kort bakgrund till kommunens undersökningar:

Den miljötekniska markundersökningen av området söder om tennisbanorna föranleddes av kommunens misstankar om förorenad mark. Det har sedan länge varit känt att bland att glas deponerats någonstans i området då det hittats glasskärvor på olika platser i olika sammanhang. Området har tidigare inte varit upptaget i kommunens register för förorenade områden och vid iordningställande av tennishall, tennisbanor, hundrastgård, BMX-bana, eller förskola har inga fynd i form av lukt eller dylikt gett anledning till djupare undersökning. Då ingen utbredning tidigare fastställs och inga fynd, i form av exempelvis glas, gjorts i området runt tennishallen, tennisbanorna eller runt förskolan har heller inte någon markundersökning genomförts tidigare i samband med rivning och nybyggnation av Annefors förskola.

Information om resultaten av provtagningarna, hur arbetet fortskrider och eventuell påverkan på verksamheterna i området kommer meddelas löpande på nassjo.se

En förenklad version av den första rapporten från miljökonsulten kan du läsa här: PM-information angående Ingsberg 2:1 Pdf, 89.8 kB.

Kontakt:

Joel Spångby, samhällsbyggnadschef
joel.spangby@nassjo.se
0380-51 80 85

Elin Enhäll, miljöhandläggare
0380-51 82 37
elin.enhall@nassjo.se