Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad: 2 oktober 2019, kl 13:06

Delårsrapport 2019: "Vi går åt rätt håll men utmaningen är fortfarande stor"

Exempelbild

Prognosen, som togs fram i samband med delårsrapporten per augusti, indikerar ett resultat för 2019 på -22,3 miljoner kronor och en budgetavvikelse med -41,5 miljoner kronor. Jämfört med den prognos som gjordes i juni är det en förbättring med 16,9 miljoner kronor.

Förbättringen är dock till största delen en konsekvens av engångsintäkter i samband med försäljning av mark och fastigheter. Det underliggande problemet i vår ekonomi, det vill säga att vår löpande verksamhet för tillfället kostar mer än vad skatteintäkterna förmår att finansiera, kvarstår i stor omfattning.

Nässjö kommuns löpande verksamhet förväntas utifrån den senaste ekonomiska prognosen kosta cirka 55 miljoner mer än budget. Om prognosen blir verklighet blir kommunens resultat negativt vid årets slut, för andra året i rad. Enligt lagstiftningen måste en kommun som redovisar underskott balansera detta med överskott inom de kommande tre åren. Utifrån den senaste prognosen för 2019 tillsammans med 2018 års faktiska underskott, uppgår summan som vi måste hantera de kommande tre åren till drygt 80 miljoner kronor. Hanteringen innebär bland annat att budgetutrymmet de kommande åren minskar.

- Kostnaderna för vår löpande verksamhet måste anpassas efter de budgetramar som är tilldelade nämnderna. Vi måste fortsätta vårt arbete med att balansera vår ekonomi, bland annat att minska med de hundra tjänster kommunfullmäktige beslutat om. Först då uppnår vi en god ekonomisk hushållning, vi kan inte förlita oss på att engångsintäkter ska återställa våra underskott framöver, säger Anna-Carin Magnusson (S), Laila Norss (KD) och Anders Karlsson (C).

Direktivet angående reducering av hundra årsarbetare fastställdes av kommunfullmäktige i april 2019. Per sista augusti har antalet minskat med 36.

Med tanke på kravet att balansera tidigare års underskott med kommande års överskott, är detta även en viktig faktor i pågående budgetarbete för 2020.

- Vi utesluter inte möjligheten att balansera 2019 års resultat med ytterligare engångsintäkter, säger Anna-Carin Magnusson (S), Laila Norss (KD) och Anders Karlsson (C). Vi funderar exempelvis på att ta ut en extra utdelning från koncern-moderbolaget Örnen. Det är något vi kan göra vid detta enstaka tillfälle och det kan inte permanentas. Syftet är att undvika att 2019 års resultat belastar de kommande tre åren. Budskapet till våra nämnder är med andra ord att fortsätta med reduceringarna av antalet årsarbetare och att hålla sig inom tilldelad budgetram.

- Vi vet att våra nämnder och förvaltningar målmedvetet arbetar med att uppfylla direktivet, säger Karl-Gustav Bartoll, kommundirektör. Att reducera vår kommuns kostnader i den omfattning som vi behöver göra innebär att vi måste minska vår personalstyrka med hundra årsarbetare. Då måste vi bland annat utnyttja digitaliseringens alla möjligheter och dessutom arbeta med ständiga förbättringar inom hela organisationen.

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.