Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad: 2 april 2019, kl 11:12

Kraftiga åtgärder för en budget i balans

Med anledning av Nässjö kommuns stora ekonomiska underskott presenteras nu förslag till ett antal åtgärder för att få kommunens budget i balans.

Nässjö kommuns bokslut för året 2018 visade på ett mycket stort ekonomiskt underskott och en mycket stor negativ budgetavvikelse. Underskottet uppgick till 64,9 miljoner kronor och budgetavvikelsen till -87,0 miljoner kronor. I enlighet med det kommunala balanskravet måste underskottet kompenseras med motsvarande överskott under de kommande tre åren.

Den första prognosen för 2019 visar på fortsatta underskott och negativa budgetavvikelser. Underskottet beräknas uppgå till 57,9 miljoner kronor och budgetavvikelsen till -77,0 miljoner kronor.

Med anledning av detta har kommunstyrelsen beslutat om ytterligare åtgärder för att uppnå en budget i balans 2019. Det direktiv som utgick i februari 2019 gäller fortsatt.

Minskning av antalet medarbetare
Nässjö kommuns största tillgång är våra medarbetare. Utan deras engagemang och prestationer skulle vår verksamhet inte kunna bedrivas med den höga kvalitet den har. Eftersom personalkostnaderna också är Nässjö kommuns största kostnad, cirka 70 procent av kommunens driftkostnader, är det dock nödvändigt att personalkostnaderna reduceras.

I Nässjö kommun finns cirka 3 000 anställda. Det antalet ska minskas med cirka 3 procent eller 100 tjänster. Samtliga personalkategorier och nämnder berörs. Normalt sett slutar drygt 300 personer i kommunen varje år, vilket innebär att personalneddragningen bör kunna ske utan uppsägningar.

Övriga åtgärder
På grund av 2018 års stora negativa budgetavvikelse och den prognostiserade negativa avvikelsen 2019, har socialnämnden en separat ekonomisk handlingsplan. Dessutom föreslås bland annat att förskolans struktur ses över, liksom hyreskontrakt och lokalutnyttjanden samt medlemskap i föreningar. En ökning av e-handel och e-tjänster eftersträvas också.

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.