Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Markanvisning Norra Alsberg, Nässjö

Markanvisning Norra Alsberg, Nässjö

Byggherrar bjuds in till att lämna intresseanmälan för uppförande av bostäder inom bostadsområdet Alsberg i Nässjö stad.

Områdets andra etapp

Alsbergs andra etapp är direkt fortsättning från det nuvarande området och omfattas av gällande detaljplan för del av Norra Målen 7:1 Norra Alsberg, som ger möjlighet att skapa varierad bebyggelse och upplåtelseformer, exempelvis fristående villor, parhus, radhus, kedjehus, mindre flerbostadshus. Komplettering med verksamheter och service möjliggörs för att skapa variation, stärka och bidra till områdets attraktivitet. Området ska ha en ”grön” karaktär och ha en lugn trafikmiljö.

Inbjudan till markanvisning byggherrar

Markanvisning ges via direktanvisning, som innebär att ett antal byggherrar erbjuds att skissa på byggnadsvolymer och gestaltningsidéer och andra förutsättningar som krävs för projektet. Formen är inte att betrakta som ett tävlingsförfarande, utan byggherren kan själv avgöra sin ambitionsnivå att utveckla sitt förslag. Allt skissande sker på egen ekonomisk risk och ger ingen rätt till markanvisning.

Underlagsmaterial

Anmäl intresse

Kommunens ambition är att säkerställa att byggarbeten kan påbörjas under 2020. Byggherre erbjuds därför att lämna intresseanmälningar under maj och till den 16 september 2019.

Intresseanmälningar lämnas in till Nässjö kommun, Tekniska serviceförvaltningen, 571 80 Nässjö eller e-post albina.petrosyan@nassjo.se senast den 16 september 2019.

Intresseanmälan ska innehålla

  • Exploatörens namn, adress och kontaktperson.
  • En översiktlig redogörelse av tankar och koncept kring exploateringen med fokus på tänkt målgrupp, kostnadsläge, ev. bostadstyper, ev. antal lägenheter, lägenhetsfördelning och upplåtelseformer.
  • En beskrivning av liknande projekt som exploatören har uppfört och/eller referenser som exploatören vill åberopa.
  • Exploatörens beskrivning av genomförandet av aktuellt projekt och tidplan.
  • Enklare konceptskisser, situationsplaner och illustrationer med skalangivelse, som visar exploatörens idéer med bostadsprojektet och gemensamma utemiljöerna samt hur parkeringsfrågan (bil och cykelparkering) är tänkt att lösas.
  • En översiktlig beskrivning av exploatörens organisation.

Kontakt

Expandera Minimera

Mark- och exploateringsingenjör

Albina Petrosyan
0380-51 81 99
albina.petrosyan@nassjo.se

Planarkitekt

Erik Almquist
0380-51 84 91
erik.almquist@nassjo.se

Bygglov, utformning och energifrågor

Samhällsplaneringskontoret
0380-51 80 00
samhallsplaneringskontoret@nassjo.se

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.