Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Planprogram

Västra stadens planprogram beskriver visionen för området och ger struktur till bebyggelse, vägnät och grönytor.

Läs planprogrammet för Västra staden
Planprogram Västra staden Pdf, 9.1 MB.

Planprogrammet finns också att läsa på samtliga Medborgarkontor i Nässjö kommun.

Längst ner på sidan finns alla bilagor till planprogrammet.

Vad är ett planprogram?

Syftet med detta planprogram är att ta fram ett underlag för att ta tillvara det unika läget väster om Nässjö resecentrum. Det sker i samverkan med berörda aktörer. Planprogrammet redovisar förutsättningarna för att omvandla området till en modern stadsdel som innehåller bostäder, arbetsplatser och verksamheter. Det innehåller också en vision för området som helhet. Området kommer att detaljplaneras i etapper. Programmet utgör ett underlag för kommande detaljplaneprocesser

Under programsamrådet inbjuds allmänheten, myndigheter och andra berörda att lämna synpunkter på förslaget. Därefter sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Efter det bearbetas planprogrammet utifrån de synpunkter och förslag som kom in. Det slutliga förslaget, tillsammans med en redogörelse av samrådet, godkänns i Samhällsplaneringsnämnden.

Kontakt

Expandera Minimera

Jenny Lindh, planarkitekt
0380-51 84 29
jenny.lindh@nassjo.se

Dennis Lundquist, utvecklingsstrateg, 
0380-51 80 38
dennis.lundquist@nassjo.se