Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Projektdirektiv kvarteret Ärlan

1.   Bakgrund

Inom kvarteret Ärlan har skolverksamhet bedrivits sedan den första delen av Centralskolans huvudbyggnad uppfördes år 1886. Huvudbyggnaden har över åren byggts till med en östra och västra flygel samt kompletterats med ytterligare två byggnader inom fastigheten. Våren 2013 fattades ett politiskt beslut som innebar att grundskoleverksamheten avvecklades från och med hösten 2014. Genom beslutet har kvarteret Ärlan blivit föremål för omvandling. 

Kvarteret Ärlan är ett strategiskt viktigt kvarter med sitt centrala läge och kvarterets lyfts därför fram i Vision 2.1 för Nässjö stadskärna och den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Nässjö stad. I dessa dokument framhålls att huvudbyggnaden har en historisk och identitetsskapande roll i staden och att dess exteriör bör bevaras med målsättningen att fylla den med ett innehåll som är positivt för stadens utveckling. Övriga delar av kvarteret utgör en möjlighet att ge plats för ny bebyggelse.

Under mellantiden fram till utveckling av kvarteret har det varit viktigt att hålla kvarteret levande. Så har det också blivit genom att svenska för invandrare, barn- och utbildningsförvaltningens mottagnings- och kartläggningsverksamhet, elevhälsan och delar av socialförvaltning under en övergångsperiod har lokaliserats till kvarteret Ärlan. 

Av stadskärnevisionen framgår att en utveckling av kvarteret sannolikt kräver en långtgående samverkan mellan olika förvaltningar, kommunala bolag och privata exploatörer/entreprenörer, och i stadskärnevisionen anges att ett särskilt idé-/utvecklingsprogram ska utarbetas för kv. Ärlan. 

Visst utredningsmaterial har tagits fram, bl.a. i samband med upprättandet av FÖP för Nässjö stad och stadskärnevisionen. Nu finns ett behov av att gå vidare och ta fram ett utvecklingsprogram för kvarteret.

2.   Syfte och mål

2.1         Projektets syfte

Syftet med projektet är att skapa en väl förankrad inriktning för kvarterets framtida innehåll av bostäder och verksamhetslokaler och identifiera intressenter att samverka med i genomförandet.

2.2         Projektmål

Projektmålet är att upprätta ett utvecklingsprogram för kvarteret och före färdigställandet hålla en medborgardialog kring kvarterets framtida innehåll.

2.3         Effektmål och nyttor för verksamheten

Effektmålen för projektet är att:

 • Det finns ett underlag inför och under detaljplaneprocessen.
 • Det finns ett politiskt förankrat beslut om kvarterets utveckling och användning.
 • Före beslutet har en medborgardialog hållits med sakägare och allmänhet.
 • Genom förtätning bygga den hållbara staden ur såväl ett miljömässigt som ett socialt och ekonomiskt perspektiv.
 • Bygga attraktiva bostäder och verksamhetslokaler i centralt läge.
 • Det finns ett antal exploatörer som är intresserade av att bebygga kvarteret.

2.4         Projektets kopplingar till Vision 2030

Projektet har en tydlig koppling till Vision 2030 genom bl.a. sin potential att förädlas som ett rum för människor och möten mitt i centrala Nässjö. Projektet skapar förutsättningar för att stärka stadens attraktivitet ger förutsättningar för boende och verksamheter med goda kommunikationsmöjligheter genom bl.a. närheten till resecentrum.

2.5         Projektets kopplingar till andra styrdokument

Som framgår av bakgrunden är framtagande av ett utvecklingsprogram för kvarteret Ärlan en naturlig följd av den fördjupade översiktsplanen och stadskärnevisionen. En utveckling av kv. Ärlan medverkar också till ökat bostadsbyggande i enlighet med den strategi för boendeplaneringen som håller på att tas fram för Nässjö kommun. Förtätning och centralt byggande går i linje med energi- och klimatstrategins ambitioner att lokalisera bebyggelse på ett sätt som minskar behovet av förflyttning med egen bil och tar tillvara möjligheterna att förflytta sig på ett hållbart sätt (gå, cykla och åka kollektivt).

3.   Beskrivning av projektet

3.1         Projektets innehåll och arbetssätt

Utvecklingsprogrammet ska tas fram i samverkan mellan berörda kommunala förvaltningar och bolag samt externa aktörer såsom möjliga byggherrar och verksamhetsutövare i kvarteret. I projektet ingår också att utveckla en modell för medborgarmedverkan, som bygger vidare på de initiativ till medborgardialog som har tagits i bl.a. arbetet med stadskärnan och FÖP. Inom ramen för detta ska ett särskilt idémöte hållas beträffande framtida innehåll/verksamhet i huvudbyggnaden.

3.2         Omfattning och avgränsning av projektet

 • Projektet avgränsas fysiskt av kvartersgränserna för kv. Ärlan.
 • En viktig förutsättning är att huvudbyggnadens exteriör bevaras.
 • Utvecklingsprogrammet ska innehålla en idé om verksamhet i huvudbyggnaden.
 • Den fördjupade översiktsplanens målsättningar om blandade upplåtelseformer ska tillämpas i projektet.
 • Utvecklingsprogrammet ska innehålla mål för exploateringsgraden och redogöra för eventuell önskad omfattning av allmänna platser i kvarteret.

3.3         Avvikelsehantering

Avvikelser ska rapporteras till ordföranden i styrgruppen och referensgruppen.

3.4         Beroenden till andra projekt

De befintliga verksamheterna inom kvarteret behöver få ny lokalisering för att kunna genomföra en utveckling av kvarteret enligt det utvecklingsprogram som ska tas fram. Utvecklingsprogrammet kan och bör tas fram innan verksamheterna har flyttat.

3.5         Intressenter och samverkan

Projektet har ett stort antal intressenter. Externa aktörer såsom fastighetsägare, näringsidkare, myndigheter och inte minst enskilda medborgare kommer att ges möjlighet att medverka i utvecklingen av kvarteret Ärlan. Projektet kommer därför att präglas av ett stort mått av insyn och transparens och olika former av medborgardialog kommer att tillämpas.

Intressenter i projektet är:

 • Medborgare
 • Grannar/fastighetsägare
 • Byggherrar
 • Verksamhetsutövare
 • Region Jönköpings län
 • Politiska partier
 • Kommunala förvaltningar/nämnder och bolag
   

3.6         Projektorganisation 

3.6.1      Beskrivning av roller och ansvar 

Beställare

Kommunstyrelsen

Styrgrupp

Nämndspresidierna i kommunstyrelsen och samhällsplaneringsnämnden.

Styrgruppens ansvar

Styrgruppens möten ska protokollföras. Presidierna ansvarar för återrapportering i respektive nämnd.

Projektledare

Stina Granberg, planerings- och utvecklingschef kommunledningskontoret- projektledare

Erik Almquist, planarkitekt samhällsplaneringskontoret - biträdande projektledare

Projektledningens ansvar

Projektledningen ansvarar för att driva projektet framåt.

Projektgrupp

projektledare Stina Granberg,
biträdande projektledare Erik Almquist,

markingenjör Joel Spångby, tekniska serviceförvaltningen,

utvecklingsstrateg Dennis Lundquist, kommunledningskontoret

handelsplatsutvecklare Marcus Wårdmark, Nässjö näringsliv AB

Till gruppen kan tjänstemän från andra förvaltningar och bolag vid behov adjungeras.

Referensgrupp

Kommundirektörens ledningsgrupp och VD-gruppen

4.   Projektplan 

4.1         Start av projektet

Projektet påbörjas när projektbeskrivningen har godkänts av kommunstyrelsen.

4.2         Aktivitets- och tidsplan med beslutspunkter

Tidigt under processen påbörjas en dialog med intressenter för att redan i ett tidigt skede ge möjlighet att påverka programmets innehåll. Särskilt fokus läggs på medborgardialog när ett första utkast till utvecklingsprogram finns framtaget.

Projektgruppen upprättar en mer detaljerad aktivitets- och tidsplan med beslutspunkter när arbetet påbörjats. Ett riktmärke är att en medborgardialog ska genomföras under vintern 2016/2017 för att ge underlag till det fortsatta utredningsarbetet.

4.3         Avslut av projektet

Projektet är avslutat när utvecklingsprogrammet har antagits av kommunfullmäktige.

5.   Kommunikationsplan

Projektgruppen har i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan för projektet. Planen ska visa hur synpunkter ska tas tillvara och redovisas i olika forum samt hur minnesanteckningar ska kommuniceras

Kontakt

Expandera Minimera

Avdelninegn för tillväxt och hållbar utveckling
0380-51 80 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.