Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Markundersökning Västra staden

Den fördjupade miljötekniska markundersökning som genomförts i det framtida Västra staden visar positiva resultat. De föroreningar som hittats bedöms huvudsakligen komma från naturliga källor, och övriga uppmäter så låga halterna att det inte innebär några risker som det ser ut idag.

Undersökningen är en del i en långsiktig process med målet att omvandla området väster om Nässjö resecentrum till en ny stadsdel för boende och verksamheter. Det är inom Åker 1:1 och Åker 1:6 som markundersökningen gjorts. Åker 1:1 ägs av Nässjö kommun och är planerad att bli den etapp som bebyggs först. Åker 1:6 ägs av Trafikverket och är intressant för den långsiktiga utvecklingen av Västra staden.

Innan den fördjupade undersökningen genomfördes fanns tecken på alifatiska kolväten inom Åker 1:1. Alifatiska kolväten finns till exempel i bensin och diesel, men de kan också förekomma naturligt i torv. I den fördjupade undersökningen har laboratorieanalyserna visat att de alifatiska kolväten som har hittats inom Åker 1:1 kommer från torven, och de räknas därför inte som någon förorening. Det finns också små mängder polycykliska kolväten (PAH), som inte är ovanliga i fyllnadsmaterial, och bly på markytan. Mängderna bly är dock så små att de kan härröra från till exempel biltrafik eller gammal husfärg och kan ha landat på marken via atmosfären. Det finns ingen specifik punktkälla.

Bedömningen är att marken är lätt förorenad och att inget behöver göras vid nuvarande användning av marken. Man har även tagit prover av grundvattnet. Det har gett utslag av vissa metaller, men metallerna bedöms inte komma från föroreningar i jorden utan beror på att grundvatten är påverkat av humusen (nedbrutna växtdelar) i marken.

- Grundvattnet är inte tänkt att användas som dricksvatten, och de ämnen som hittats i grundvattnet innebär därför enligt rapporten ingen hälsorisk. Grundvattnet behöver inte åtgärdas utifrån resultatet av undersökningen, säger Dennis Lundquist, utvecklingsstrateg på kommunledningskontoret.

I Åker 1:1 bedöms riskerna vara låga och marken bedöms inte behöva grävas ur. Behöver massor däremot grävas ur på grund av byggnation kan man ta prover för att veta exakt hur massorna ska hanteras.

Inom ramen för undersökningen har även en utökad provtagning med tre provgropar gjorts och de visade inget synligt avfall, inga byggrester eller synliga tecken på föroreningar (missfärgningar).

På Åker 1:6, den mark som idag ägs av Trafikverket, har prover tagit där det ligger slipers. Där finns det polycykliska kolväten (PAH), vilket inte är onormalt i den typen av område eftersom kreosot använts vid impregneringen. Detta behöver hanteras och schaktas bort den dagen rälsen tas bort. PAH finns även på ytterligare några mindre områden, eftersom fyllnadsmassor lagts på platsen och det är vanligt att dessa innehåller PAH. Inga halter är så höga att de behöver åtgärdas vid pågående markanvändning. I grundvattnet hittades kvicksilver i två provpunkter inom Åker 1:6, men det kan inte kopplas till någon påträffad förorening i jorden. Eventuellt kan kvicksilvret komma från gamla rälskontakter.

- Påträffade föroreningar är inget skäl till att avbryta samtalen med Trafikverket, eller planeringen för den framtida användningen av området, säger Dennis Lundquist.

Kontakt

Expandera Minimera

Emmie Löfgren, planarkitekt,
0380-51 86 32
emmie.lofgren@nassjo.se

Dennis Lundquist, utvecklingsstrateg, 
0380-51 80 38
dennis.lundquist@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.