Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Västra staden i Nässjö

Västra staden i Nässjö

I Nässjö finns stora möjligheter i det glest bebyggda området väster om Resecentrum. Området har en stor potential att successivt omvandlas och förtätas, för att på sikt utvecklas till en ny stadsdel, Västra staden.

Detta är ett framtidsprojekt, som kommer att förverkligas etappvis under mer än tio år framåt i tiden, innan det är helt genomfört. Genom en blandad bebyggelse i rutnätsstruktur skulle Västra staden kunna bli en fortsättning av Nässjö centrum. En viktig målsättning med den nya stadsdelen är att knyta ihop Nässjös västra stadsdelar, Åker och Målen, samt handelsområdet Almenäs med stadskärnan.

Den digitala trästaden

Nässjö kommun ligger mitt i träriket. Trä är ett hållbart material ur flera aspekter – det är en förnyelsebar resurs, det är klimatsmart och det är ett levande material. Trä är därmed ett naturligt material i ett hållbart stadsbyggande.

Genom smarta lösningar baserade på digital teknik skapas förutsättningar för att bo bekvämt och energieffektivt, att kommunicera och förflytta sig på ett modernt och hållbart sätt samt att kunna använda framtidens digitala service och välfärdstjänster.

Ur dessa utgångspunkter föddes idén om en långsiktigt hållbar stadsdel som tar tillvara träets fördelar som byggnadsmaterial i kombination med fiffiga digitaliseringslösningar: Västra staden – den digitala trästaden.

Planprogram

Planeringen av Västra staden har börjat. Sedan början av 2017 pågår arbete med att upprätta ett planprogram för området.

Vision och övergripande ställningstaganden

Läs den vision som tagits fram för Västra staden, och de övergripande ställningstagandena för utveckling av platsens fysiska miljö.

Vision och övergripande ställningstaganden

Resultat från medborgardialog

Läs sammanställningen av synpunkterna från medborgardialog kring planprogrammet för Västra staden.

Resultat medborgardialog Västra stadenPDF

Nyhetsbrev Västra staden - intressenter

Den som vill följa utvecklingen av Västra staden kan läsa de nyhetsbrev som kommer ut några gånger per år.

Nyhetsbrev Västra staden

Kontakt

Expandera Minimera

Malin Svensson, planarkitekt, 
0380-51 84 29
malin.svensson1@nassjo.se

Dennis Lundquist, utvecklingsstrateg, 
0380-51 80 38
dennis.lundquist@nassjo.se

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.