Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny
Karta som visar området för Västra staden.

Området för Västra staden.

Västra staden i Nässjö

I Nässjö finns stora möjligheter i det glest bebyggda området väster om Resecentrum. Området har en stor potential att successivt omvandlas och förtätas, för att på sikt utvecklas till en ny stadsdel, Västra staden.

Detta är ett framtidsprojekt, som kommer att förverkligas etappvis under mer än tio år framåt i tiden, innan det är helt genomfört. Genom en blandad bebyggelse i rutnätsstruktur skulle Västra staden kunna bli en fortsättning av Nässjö centrum. En viktig målsättning med den nya stadsdelen är att knyta ihop Nässjös västra stadsdelar, Åker och Målen, samt handelsområdet Almenäs med stadskärnan.

Illustration som visar processen med etapper för Västra staden mellan åren 2021-2040.

Etapper fram till 2040

Vision och övergripande ställningstaganden

Läs den vision som tagits fram för Västra staden, och de övergripande ställningstagandena för utveckling av platsens fysiska miljö.
Vision och övergripande ställningstaganden

Planprogram

Planeringen av Västra staden har börjat. Sedan början av 2017 pågår arbete med att upprätta ett planprogram för området.

Resultat från medborgardialog

Läs sammanställningen av synpunkterna från medborgardialog kring planprogrammet för Västra staden.
Resultat medborgardialog Västra stadenPDF

Resultat av markundersökning

En fördjupad miljötekniska markundersökning har genomförts i området för den framtida Västra staden.
Markundersökning Västra staden

Den digitala trästaden

Nässjö kommun ligger mitt i träriket. Trä är ett hållbart material ur flera aspekter – det är en förnyelsebar resurs, det är klimatsmart och det är ett levande material. Trä är därmed ett naturligt material i ett hållbart stadsbyggande.

Genom smarta lösningar baserade på digital teknik skapas förutsättningar för att bo bekvämt och energieffektivt, att kommunicera och förflytta sig på ett modernt och hållbart sätt samt att kunna använda framtidens digitala service och välfärdstjänster.

Ur dessa utgångspunkter föddes idén om en långsiktigt hållbar stadsdel som tar tillvara träets fördelar som byggnadsmaterial i kombination med fiffiga digitaliseringslösningar: Västra staden – den digitala trästaden.

Karta som visar Västra stadens kommunala- statliga- och privata fastigheter.

Ägandeförhållande Västra staden.

Kontakt

Expandera Minimera

Emmie Löfgren, planarkitekt, 
0380-51 86 32
emmie.lofgren@nassjo.se

Dennis Lundquist, utvecklingsstrateg, 
0380-51 80 38
dennis.lundquist@nassjo.se

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.