Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Kickbikebanan i Äng – detta har hänt och planering framåt

I Äng blev två förslag framröstade under hösten 2016, en kickbikebana och satsningar på lekplatsen. Arbetet är i full gång nu i Äng där Nässjö Affärsverk anlägger lekplatsen. Förslaget om att anlägga en kickbikebana har ändrats från sin ursprungliga plats till Centrumplan.

Under våren och sommaren har det förts dialog med förslagställarna, grannar och andra boende i Äng om denna ändring. Detta inlägg är en redogörelse för hur processen varit under våren och vad som händer nu framöver med kickbikebanan:

 • När röstresultatet var klart tog projektledare Jennifer Cronborn, Nässjö kommun, kontakt med de som lämnade in förslag på om att anlägga kickbikebanan för att de skulle få möjlighet att vara delaktiga i utformningen av banan. Förslagsställarna har sedan starten varit delaktiga i varje moment, som val av utrustning och placering.
 • I mars månad kom ett förslag från förslagsställarna om att ändra kickbikebanans placering från grusplanen vid elljusspåret till Centrumplan. Ändringen skulle även innebära att ytan runt fontänen asfalterades. Nässjö kommun bedömde att det inte fanns några praktiska hinder men att detta måste förankras hos de boende i Äng.
 • Samhällsföreningen i Äng skickade ut information om projektet till alla boende via medlemsmatrikeln.
 • Inga synpunkter inkom och i april gick vi vidare med planeringen av kickbikebanan vid Centrumplan i samråd med samhällsföreningen.
 • I början av maj framkom att det fanns frågetecken kring den planerade förändring och framförallt hos de boende vid Centrumplan. Jennifer kontaktade samtliga grannar och i samtalen med de boende framkom att de i stort var positiva till en kickbikebana vid Centrumplan. Dock ville de inte ha asfaltering eller stora hinder för skateboard.
 • I samråd med förslagsställarna togs därför asfalteringen bort från förslaget och kickbikehindren beställdes i mitten av maj månad.
 • Under sommaren hade representanter i samhällsföreningen fått höra att det fortfarande fanns ett visst missnöje kring den nya placeringen från. Ett informationsmöte för de boende runt centrumplan planerades in för att ge alla inblandade uppdaterad information.
 • Hindren till kickbikebanan levererades till Nässjö Affärsverk i början av augusti.
 • En informationsträff för de boende runt Centrumplan och övriga intresserade ägde rum i slutet av augusti. På informationsträffen närvarade samtliga grannar utom en och även en handfull andra boende i Äng. De planerade förändringarna gicks igenom och även hur processen varit när beslut tagits att byta plats av kickbikebanan. Under informationsträffen framförde de närvarande att de inte såg positivt på att kickbikebanan ska placeras vid Centrumplan. Det fanns en oro för att det blir en stökig och störande samlingsplats för ungdomar kvällstid men även för att platsen blir förfulad av kickbikebanan. På mötet enades man om att kickbikehindren ska placeras vid Centrumplan under en testperiod på 3-4 veckor. Efter testperioden gör de boende i Äng och Nässjö kommun en gemensam utvärdering. En ny informationsträff i slutet av oktober planerades också in.
 • Kickbikehindren kommer att placeras ut preliminärt under vecka 38.
 • Inbjudan till ny informationsträff med utvärdering kommer längre fram i oktober och inbjudan kommer sättas upp på anslagstavlan vid Centrumplan.