Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Särskilda boenden, information för boende och anhöriga

Socialförvaltningen i Nässjö kommun har vidtagit en rad åtgärder för att skydda brukare och patienter från att smittas av Covid-19 (Coronaviruset):

Hur arbetar medarbetarna för att förebygga smitta?
De följer rutiner för vårdhygien och hantering av arbetskläder. Alla medarbetare använder handsprit före och efter kontakt med brukare. Vid behov används handskar och plastförkläden. Skulle behov uppstå används alltid särskild skyddsutrustning så som förkläde samt stänkskydd, det vill säga visir eller munskydd och glasögon.

I vård- och omsorgsarbetet förekommer ofta nära kontakt och det är svårt att hålla avstånd. Med hänvisning till försiktighetsprincipen används visir också som en extra åtgärd vid omvårdnadssituationer med ”ansiktsnära” kontakt med äldre och andra sköra som tillhör riskgruppen.

Medarbetare är uppmanade att stanna hemma redan vid lätta förkylningssymtom för att minimera risken att sprida smittor vidare.

Särskilda riktlinjer för hur personalen ska hantera misstänkta och fastställda fall av Covid-19 har tagits fram. Medarbetarna får kontinuerlig information.

Vad gäller för besök i särskilda boenden?
Från 1 april och tills vidare gäller besöksförbud på särskilda boenden för äldre i Nässjö kommun, i enlighet med det regeringsbeslut som fattades 31 mars. Besöksförbudet gäller även två boenden inom funktionshinderomsorgen; gruppbostad Ambjörngatan och Granviksgården som har en uttalad målgrupp som är äldre.

I övriga boendeformer gäller besöksrestriktioner som tidigare. Nässjö kommun uppmanar tills vidare alla att undvika onödiga besök på särskilda boenden, och att aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Genom att undvika onödiga besök skyddar man de mest sårbara.

För samtliga särskilda boenden gäller att det finns möjlighet att få hjälp av personalen att genomföra digitala samtal med anhöriga.

Besöksreglerna innebär också att föreningar, kyrkor, studieförbund och andra ställt in sina aktiviteter på särskilda boenden tills vidare.

Undantag från besöksförbud av särskilda skäl
Om särskilda skäl föreligger, så som besök i livets slut, kan undantag från besöksförbudet göras. Detta sker efter kontakt med enhetschef, som avgör om särskilda skäl föreligger.

Har andra åtgärder vidtagits för att begränsa smittspridning?
Vi värderar hela tiden innehåll i verksamheten utifrån vad som är bäst och säkrast för den enskilda brukaren. Möten och utbildningar för personalen har ställts in, både av resursskäl och för att minska risken för smittspridning. Socialförvaltningen har liksom övriga förvaltningar tagit fram en pandemiplan som en del i beredskapen att hantera Covid-19.

Om någon brukare i äldreomsorgen blir sjuk, kan man veta om det är Covid-19?
Vi gör allt för att undvika smitta då äldre är en riskgrupp enligt Folkhälsomyndigheten. I händelse av misstanke av Covid-19 finns det möjlighet till provtagning. Det är läkare som vid akut infektionsinsjuknande med feber och/eller luftvägssymtom utan känd orsak tar ställning till om provtagning ska ordineras.

Vad händer när någon brukare som vårdats på sjukhus för Covid-19 skrivs ut?
Vi måste självklart ta emot de brukare som skrivs ut från sjukhus efter att ha vårdats för Covid -19 och som behöver fortsatt vård och omsorg. Nässjö kommun inrättar nu särskilt avdelade korttidsplatser som är vikta för brukare som har konstaterad Covid -19. Dessa platser inrättas på en särskild avdelad enhet på korttidsboendet Sjöbacken.

Detta ska inte förväxlas med att vi skulle ha en mängd smittade brukare eller ett utbrott av Covid-19 i vår verksamhet, utan det är ett systematiskt och medvetet arbetssätt för att ta hand om brukare med vårdbehov som skrivs ut från sjukhus. Vi har som vanligt tillgång till distriktsläkare från vårdcentral.

Tas det prover på vård- och omsorgspersonal i kommunen som blir sjuk?
I nuläget rekommenderas provtagning av personal. Den viktigaste åtgärden för att inte vårdpersonal ska sprida smitta är att de som har symtom på luftvägsinfektion stannar hemma tills de är friska. Denna rekommendation påverkas egentligen inte av om det är Covid-19 eller någon annan infektion som är orsaken.

När får personal gå tillbaka till arbetet efter att ha varit sjuk?
Grundregeln är att personalen ska vara hemma så länge de har symtom och ytterligare två symtomfria dagar.

Finns det skyddsutrustning nog för att klara ett eventuellt utbrott?
Socialförvaltningen genomför kontinuerligt inventering av material, och har god tillgång av skyddsutrustning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.