Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Minnesanteckningar workshop 1

Minnesanteckningar från workshop 1 om Nässjö kommuns parkeringsstrategi genomförd 31 januari 2020

Agenda

  • Intro - Syfte med dagens workshop
  • Parkering som verktyg (presentation av Ramboll)
  • Parkering i Nässjö – Nuläge (presentation av Ramboll)
  • Gruppdiskussion x2 (övningar i mindre grupper)
  • Summering & fortsatt process
  • Diskussion kring problem och utmaningar

Nedan syns en sammanställning av de utmaningar och problem som grupperna identifierat i sina diskussioner. Denna sammanställning kan utgöra ett stöd för den fortsatta processen där identifierade behov på ett eller annat sätt behöver beröras i arbetet med parkeringsstrategin.

Diskussion kring målkonflikter

Här listas en sammanfattning av de målkonflikter som grupperna identifierat i sina diskussioner. Målkonflikterna behöver på ett eller annat sätt synliggöras och beröras i arbetet med parkeringsstrategin.

Förtätning respektive tillgång till parkering

Aktuellt vid kvarteret Posten och för alla lucktomter i centrum. Billig markparkering respektive förtätning? Krav på parkering krävs men kan även utgöra hinder för utveckling (omvandling av Brf Hotellet ett exempel)

Samnyttjande och p-köp en väg framåt?

Parkering för olika målgrupper; boende, besök, pendlare, verksamma.
Som exempel kan ses anläggningar i centrum och reglering av dessa. Pendlarparkeringar respektive hög omsättning i centrum? Ett tydligare arbete med ”rätt parkering på rätt ställe” behövs.

Attraktivitet respektive tillgänglighet (stadskärnan)

Vi vill skapa en attraktiv stadsmiljö vilket parkeringsytor i vissa fall kan motverka. Samtidigt är en god tillgänglighet en grund för en levande stadskärna, parkeringsstrategin behöver ta hänsyn till båda värdena. Att förbättra förutsättningarna för att gå, cykla och åka kollektivt en viktig del i att kunna minska parkeringsytorna och skapa en mer attraktiv stadsmiljö som gynnar Nässjös utveckling.

Lättillgänglig parkering för handel respektive minskade ytor för parkering.

Reglering och utformning av systemet behöver prioritera handelns behov samtidigt som en attraktiv stadsmiljö skapas.

Vem ska betala för parkeringen – bilen, bostaden eller skattekollektivet?

Finns i nuläget en otydlighet kring detta.

Gatuparkering respektive yta för cykel.

Fråga om tillgänglighet för olika grupper samt stadsmiljöns attraktivitet och möjligheter för hållbart resande.

Låga p-tal respektive de boendes förväntningar på tillgång till parkering.

Problem kan uppstå i områden planerade för låga p-tal om de boende har fler bilar än vad p-talet anger. Kommunikation behövs, reservlösningar kan behöva finnas.

Kontakt

Expandera Minimera

Samhällsplaneringskontoret
380-51 80 00


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.