Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Frågor och svar narkotikamätning

Mätningar av narkotikaspår i avloppsvatten

Hur kommer mätningarna att genomföras?
• Under 2022 och 2023 kommer vi inhämta prover från inkommande vatten på ett antal och analysera dessa för narkotikaspår.
• Vi kommer att genomföra två mätningar per år på reningsverk med minst 1000 anslutna personer..

Vilka substanser kommer ni söka efter?
• Vi kommer bland annat Cannabis, Amfetamin, Metamfetamin, Kokain, MDMA/ecstacy och Tramadol.
• Analyserna kan även visa på förekomst av Heroin, (metabolit, 6-MAM) samt Ketamin (läkemedel som används som bedövningsmedel och för smärtlindiring) och Cotinine som är huvudmetaboliten för nikotin.

Hur kommer ni att mätningar?
• Vi kommer börja att göra mätningar under två års tid och sedan får vi utvärdera vilka resultaten blivit och om vi ska fortsätta.
• Genom att följa de här resultaten över tid kan det vara möjligt att se eventuella trender och mönster.

Varför väljer vi att göra mätningarna just nu?
• Det finns en efterfrågan för att få en tydligare bild av hur narkotikasituationen ser ut lokalt.
• Att vi mäter samtidigt i flera kommuner underlättar såväl framtagande av lägesbild som samverkan och kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Varför gör ni mätningarna? /Hur kommer ni att använda resultatet?
• Ett förebyggande arbete mot narkotika behöver utgå från kunskap om konsumtion och hur utbrett bruket är lokalt och regionalt.
• En bättre lägesbild över hur narkotikasituationen ser ut på kommunnivå/befolkningsnivå underlättar prioritering av insatser.
• Mätningarna är ytterligare ett verktyg och en pusselbit i det långsiktiga arbetet mot narkotika.

Varför gör man analyser i avloppsvatten?
• Metoden är ett av flera system att följa och övervaka drogutvecklingen.
• Fördelen är att den inte är styrd av ett visst tillslag eller en specifik situation.
• I jämförelse med analyser som bygger på intervjuer eller enkäter med människor är metoden med avloppsmätningar inte heller avhängig hur frågor är ställda eller om personen svarar sanningsenligt. Och det är just här styrkan i metoden ligger; att den kan fånga in en hel population och visa på långsiktiga trender,
• En annan fördel är att det är relativt billigt och etiskt enkelt, då provsvaren inte går att binda till en enskild person.

Vad kan man inte se genom mätningarna – begränsningar?
• Mätningarna visar en ögonblicksbild, det är viktigt att följa de här resultaten över tid för att kunna se eventuella trender och mönster.
• Säger inget om hur många som använder
• Säger inget om vem som använder - kön eller ålder
• Därför måste lägesbilden kompletteras med annan data.

Hur ser utvecklingen av narkotika ut?
• Vi ser en positiv utveckling när det gäller alkohol och tobak men vi ser inte samma positiva utveckling när det gäller narkotika.
• Mycket tyder på en ökad tillgång till olika typer av narkotika i alla Sveriges län, det är inte enbart ett problem för storstadslänen.

Kontakt

Expandera Minimera

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.