Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Översiktsplan 2022

Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan, under perioden 1 oktober 2022 till och med 1 december 2022 pågick översiktsplanens granskningsperiod. Kommunen arbetar nu med att sammanställa inkomna synpunkter.

Översiktsplanen redogör för kommunens långsiktiga viljeinriktning avseende den framtida mark- och vattenanvändningen i kommunen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men den är vägledande i många beslut angående kommunens utveckling. Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta exklusive tätorterna Nässjö och Forserum, där det finns fördjupade översiktsplaner.

Översiktsplanen består i sin helhet av tre delar; planförslaget, planeringsunderlaget och miljökonsekvensbeskrivningen. I planförslaget redovisas bland annat de utpekanden och ställningstaganden som kommunen gör avseende framtida mark- och vattenanvändning. I planeringsunderlaget finns det underlag som legat till grund för de utpekanden och ställningstaganden som görs i planförslaget. Konsekvensbeskrivningen, som även innehåller en miljökonsekvensbeskrivning redogör för de konsekvenser som översiktsplanen kan antas medföra.

De synpunkter som inkommit under granskningsperioden kommer att sammanställas och bemötas i ett särskilt utlåtande, som sedan kommer att biläggas översiktsplanens antagandehandlingar. Översiktsplanen förväntas antas av kommunfullmäktige under våren 2023.

Översiktsplanens granskningsversion


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.