Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Detaljplan för Klockaren 17 med flera

Planbesked detaljplan

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 19 april 2022 om positivt planbesked och gav Samhällsplaneringskontoret i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området.

Fastighetsaktiebolaget Linden inkom den 21 januari 2022 med en begäran om planbesked för fastigheterna Klockaren 9,10,17 och 18 i Bodafors. Ansökan avser att utforma en ny detaljplan för området som möjliggör bostadsbebyggelse i form av radhus med tillhörande carport och parkering.

Området är beläget inom Kvarteret Klockaren i de centrala delarna av Bodafors. Inom fastigheterna Klockaren 17 och 18 finns i dagsläget befintlig bebyggelse i form av flerbostadshus, fastigheterna Klockaren 9 och 10 är obebyggda.

Lokaliseringen förutsättning att bidra till en hållbar bebyggelsestruktur anses vara mycket goda. Vid en initial bedömning och med nuvarande kunskapsunderlag finns det inget som givet hindrar önskad markanvändning, frågan behöver dock utredas vidare i en planprocess. I planarbetet behöver ett flertal frågor undersökas närmare och fördjupningar kan behöva göras. Vid planläggande av området behöver hänsyn tas till områdets byggnadsantikvariska värden

Tillhörande handlingar

Planbesked Klockaren 17 m.fl.pdf Pdf, 652.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.