Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Detaljplan för del av Karsås 2:1 med flera, Vareviken

Pågående detaljplanearbete

Samhällsplaneringskontoret arbetar med att ta fram en detaljplan för del av Karsås 2:1 m.fl. Planområdet är beläget i norra delen av Bodafors tätort och omfattar en udde vid Storesjön, öster om Vareviksbadet.

Detaljplanen var ute på granskning under perioden 19 december 2022 - 27 januari 2023. Därefter genomfördes en ny granskning under perioden 20 februari - 3 mars 2023 med anledning av förändringar i byggrätten. Nu arbetar Samhällsplaneringskontoret med att revidera planförslaget och bemöta inkomna synpunkter.

Detaljplanens syfte är att ge byggrätt till den arrendetomt som idag är belägen på mark planlagd som allmän plats, så att tomten kan styckas av och få full nytta av den vatten- och avloppsutbyggnad som nyligen har genomförts i området. Syftet är också att ge större och mer flexibla byggrätter för de befintliga bostadstomterna, i samband med att de blir del i verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Området har sedan tidigare pekats ut i översiktsplanen som LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge) och därför prövas också möjligheten att skapa ytterligare bostadstomter.

Granskningshandlingar

Plankarta Karsås 2 1 m.fl.pdf Pdf, 757.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Karsås 2 1 m.fl.pdf Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande 1 Karsås 2 1 m.fl.pdf Pdf, 223.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande 2 Karsås 2 1 m.fl.pdf Pdf, 151.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlagsmaterial

Undersökning om miljöpåverkan Karsås 2 1 m.fl.pdf Pdf, 215.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Geoteknisk undersökning Karsås 2 1 m.fl.pdf Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.