Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Detaljplan för Stubben 2 med flera

Bild som visar vatten, byggnad, himmel och lastbilar

Laga kraft Detaljplan

Samhällsplaneringskontoret arbetar med att ta fram en detaljplan för Stubben 2 m.fl. Planområdet ligger i Södergårdens industriområde i södvästra delen av Nässjö stad. Detaljplanen upprättas för att skapa planmässiga förutsättningar för att utöka befintlig verksamhet inom fastigheterna Stubben 2, Vreten 2 och del av Södergården 1:1. Detaljplanen upprättas med så kallat standardförfarande enligt plan- och bygglagen.

Detaljplanen har tidigare varit på granskning. Ett granskningsutlåtande har upprättats och ingår i antagandehandlingarna. Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) är personnamn ersatta med ”närboende”. Detaljplanen är justerad och kompletterad efter granskningen. Detaljplanen antogs av Samhällsplaneringsnämnden den 31 januari 2024. Sista dag att överklaga detaljplanen är tre veckor från den dag då justeringen av Samhällsplaneringsnämndens protokoll har tillkännagetts på kommunens hemsida, det vill säga senast 29 februari 2024. Har inga överklaganden kommit in under överklagandetiden vinner detaljplanen laga kraft.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 1 mars 2024.

Antagandehandlingar
Plankarta Stubben 2 m.fl. Pdf, 664.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Stubben 2 m.fl. Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande Stubben 2 m.fl. Pdf, 249.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsanteckningar Stubben 2 m.fl. Pdf, 721.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning av ärendets gång

Se beskrivning av detaljplaneprocessen här,
Så här görs en detaljplan.

Bild som visar planprocessens olika skeden.

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.