Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Detaljplan för Dalvik 6 & 25

Flygbild som visar Västra staden i Nässjö stad.

Laga kraft Detaljplan

Samhällsplaneringskontoret arbetar med att ta fram en detaljplan för Dalvik 6 & 25. Planområdet är beläget väster om Nässjö centrum, inom det område som utgör Västra staden. Detaljplanen upprättas för att möjliggöra byggnation av ett regionarkiv, men möjliggör även för uppförandet av bland annat bostäder.

Detaljplanen har tidigare varit på granskning. Ett granskningsutlåtande har upprättats och ingår i antagandehandlingarna. Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) är personnamn ersatta med ”närboende”. Detaljplanen är justerad och kompletterad efter granskningen. Detaljplanen antogs av Samhällsplaneringsnämnden den 31 januari 2024. Sista dag att överklaga detaljplanen är tre veckor från den dag då justeringen av Samhällsplaneringsnämndens protokoll har tillkännagetts på kommunens hemsida, det vill säga senast 29 februari 2024. Har inga överklaganden kommit in under överklagandetiden vinner detaljplanen laga kraft.

Planen har tidigare omfattat hela etapp 1 av Västra staden, men en mindre del av planområdet har brutits ut och detaljplanen för Dalvik 6 & 25 är en av två detaljplaner som tillsammans kommer omfatta hela etapp 1. Handlingarna för Västra staden återfinns här Öppnas i nytt fönster..

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 1 mars 2024.

Antagandehandlingar
Plankarta Dalvik 6 & 25.pdf Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Dalvik 6 & 25.pdf Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande Dalvik 6 & 25.pdf Pdf, 293.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande 2 Dalvik 6 & 25.pdf Pdf, 233.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning av ärendets gång

Se beskrivning av detaljplaneprocessen här,
Så här görs en detaljplan.

Bild som visar planprocessens olika skeden.

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.