Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Översiktsplan 2021-samrådsförslag

Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan, samrådet pågick under perioden 1 november 2021 till och med 1 februari 2022. Kommunen arbetar nu med en samrådsredogörelse samt med revideringar i översiktsplanens olika dokument.

Översiktsplanen redogör för kommunens långsiktiga viljeinriktning avseende den framtida mark- och vattenanvändningen i kommunen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men den är vägledande i många beslut angående kommunens utveckling. Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta exklusive tätorterna Nässjö och Forserum, där det finns fördjupade översiktsplaner.

Översiktsplanen består i sin helhet av tre delar; planförslaget, planeringsunderlaget och miljökonsekvensbeskrivningen. I planförslaget redovisas bland annat de utpekanden och ställningstaganden som kommunen gör avseende framtida mark- och vattenanvändning.

I planeringsunderlaget finns det underlaget som legat till grund för de utpekanden och ställningstaganden som görs i planförslaget samlat. Miljökonsekvensbeskrivningen redogör för de miljökonsekvenser som översiktsplanen kan antas medföra.

Synpunkter och yttranden

Under samrådet för översiktsplanen har det funnits möjlighet att lämna synpunkter på översiktsplanens handlingar och dess innehåll. Kommunen arbetar nu med en Samrådsredogörelse, där samtliga synpunkter som inkommit kommer att redovisas tillsammans med kommunens ställningstagande kring respektive synpunkt och yttrande.

Samrådsredogörelsen kommer att redovisas i samband med att planen ställs ut för granskning.

Planförslaget med bilagor

Planförslaget Pdf, 9.8 MB.

Planeringsunderlag Pdf, 5.9 MB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 6.3 MB.

Resultat medborgardialog ny kommunövergripande översiktplan Pdf, 8 MB.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.