Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Detaljplan för del av Spexhult 1:6

Foto på gata och byggnader i området Älgkon i Bodafors.

Granskning detaljplan

Samhällsplaneringskontoret arbetar med att ta fram en detaljplan för del av Spexhult 1:6. Planområdet ligger i Spexhult, Nässjö kommun. Detaljplanen upprättas för att möjliggöra avstyckning av del av fastigheten Spexhult 1:6 genom att tillåta fastighetsbildningsåtgärder där minsta areal för fastighetsbildningsåtgärder föreslås bli 900 kvadratmeter.

Planen syftar även till att upphäva delar av befintlig detaljplan, de delar som berörs av detta upphävande ligger uteslutande inom fastigheten Spexhult 1:6. Inom planområdet finns också en väg som sedan tidigare haft sin sträckning över naturmark, planen syftar därför även till att planlägga detta område som lokalgata.

Detaljplanen upprättas med så kallat standardförfarande enligt plan- och bygglagen.

Detaljplanen har tidigare varit på samråd. En samrådsredogörelse har upprättats och ingår i granskningshandlingarna. Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) är personnamn ersatta med ”närboende”. Detaljplanen är justerad och kompletterad efter samrådet och hålls nu tillgänglig för granskning under tiden 13 juni 2022 – 13 augusti 2022.

Lämna synpunkter

Du är välkommen att lämna dina synpunkter på detaljplanen till Nässjö kommun, Samhällsplaneringskontoret, 571 80 Nässjö eller e-post samhallsplaneringskontoret@nassjo.se senast den 2022-08-13.

Kontakt

Frågor besvaras av Philip Agerö, Planarkitekt. Telefon 0380-51 85 47, e-post philip.agero@nassjo.se. (Observera att på grund av semestertider kan det ta längre tid att få frågor besvarade, med hänsyn till detta har samrådstiden förlängts till två månader).

Samrådshandlingar

Beskrivning av ärendets gång

För beskrivning av detaljplaneprocessen här

Grafik som förtydligar var i planeringsprocessen man befinner sig. Just nu i granskningsstadiet

Kontakt

Expandera Minimera

Frågor besvaras av
Philip Agerö
0380-51 85 47 
philip.agero@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.