Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Detaljplan för Del av Karsås 2:1 m.fl., Vareviken

Samråd detaljplan

Samhällsplaneringskontoret arbetar med att ta fram en detaljplan för del av fastigheten Karsås 2:1 m.fl. Planområdet är beläget i norra delen av Bodafors tätort och omfattar en udde vid Storesjön öster om Vareviksbadet. Detaljplanen upprättas för att dels ge byggrätt till den arrendetomt som idag är belägen på mark planlagd som allmän plats, så att tomten kan få full nytta av den vatten- och avloppsutbyggnad som pågår i detaljplaneområdet, dels möjliggöra utveckling av befintliga tomter med större och mer flexibla byggrätter. Dessutom prövas möjligheten att skapa ytterligare bostadstomter, inom ramen för det LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge) som finns utpekat för området.

Detaljplanen upprättas med så kallat standardförfarande enligt plan- och bygglagen och samråds nu med berörda fastighetsägare, myndigheter med flera under perioden 13 juni 2022 till och med 13 augusti 2022.

Lämna synpunkter

Du är välkommen att lämna dina synpunkter på detaljplanen till Nässjö kommun, Samhällsplaneringskontoret, 571 80 Nässjö eller e-post samhallsplaneringskontoret@nassjo.se senast den 13 augusti 2022.

Kontakt

Frågor besvaras av Erik Helkimo, Planarkitekt. Telefon 0380-51 84 29, e-post erik.helkimo@nassjo.se.

Samrådshandlingar

Underlagsmaterial

Kontakt

Expandera Minimera

Frågor besvaras av
Erik Helkimo
0380-51 84 29
erik.helkimo@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.