Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Aktivitetshuset i Nässjö

Aktivitetshuset i Nässjö är en ny metod för integration på arbetsmarknaden. Den har arbetats fram inom ramen för ett tvåårigt projekt med finansiering från Europeiska Socialfonden.

Aktivitetshuset i Nässjö

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att underlätta för de individer som står allra längst bort från arbetsmarknaden att komma närmare den och så småningom försörja sig själva.

Målet är att bryta ett mönster av passivitet och hemmasittande hos deltagarna och erbjuda en kreativ lärandemiljö. I Aktivitetshuset får kvinnor och män lära sig svenska språket och skaffa sig kunskaper som förbereder dem för yrkeslivet. Därigenom ökar deras anställningsbarhet och möjligheten till egen inkomst.

Målgruppen är de utrikesfödda som står längst från arbetsmarknaden.

Arbetssätt

I Aktivitetshuset arbetar man med och för varje enskild individ. Genom att utgå från deltagarnas kompetenser, erfarenheter och intressen tas personliga aktivitetsplaner fram. En anpassad SFI-undervisning kombineras med ämneskunskap, praktik och arbetsträning. Aktiviteterna anpassas efter varje deltagares behov. Undervisningen är uppdelad i svenskundervisning och olika moduler, både teori och praktik.

Olika rum i Aktivitetshuset

Aktivitetshuset är en lärplattform med tre olika typer av rum - A, B och C. Undervsiningen är ett komplement till traditionell SFI. I varje rum finns 10-14 deltagare och de är aktiva i rummet i 3-4 månader.

Aktivitetshuset i Nässjö är indelat i olika rum som motsvarar en lärplattform. Bilden är en grafisk figur som visar ett hus indelat i fyra olika rum.

Rum A1 och A2

I A-rummet är språkkunskaperna mycket låga. Här finns ingen kursplan och den svenska som lärs ut har fokus på dialog, vardagliga samtal och samhällskunskap. Gruppen har 3-5 timmars lektion per dag. Det finns två likvärdiga nivåer i A-rummet och gruppindelningen baseras på deltagarnas bakgrundskunskaper.

Rum B

I B-rummet är språkkunskaperna bättre och deltagarna lär sig praktisk och teoretisk allmänsvenska. B-rummet innehåller olika moduler som data, rörelse, matematik och samhällsorienterande ämnen. Det finns ingen kursplan och gruppen deltar på heltid.

Rum C

I C-rummet blandas teori med praktik. Deltagarna går heltid och får besöka lokala arbetsplatser. Svenskaundervisningen kombineras med nyheter på lätt svenska, datautbildning, matlagning, montering, sömnadslektioner och förberedelser inför anställningsintervjuer.

Utvecklingstrappan

Aktivitetshuset i Nässjö har en utvecklingstrappa där deltagarnas progression mäts i takt med att de får nya kunskaper i svenska språket och samhällsorienterande ämnen. När de startar bedöms deras kunskaper på en tiogradig skala genom olika tester. Därefter görs uppföljning kontinuerligt för att man ska kunna följa och dokumentera utvecklingen.

Aktivitetshuset i Nässjö har en utvecklingstrappa där deltagarna tar steg uppåt i takt med att de får nya kunskaper i svenska språket och samhällsorienterande ämnen.

Kontakt

Expandera Minimera

Ingrid Håkansson, projektledare
070-510 55 73
ingrid.hakansson@nassjo.se

Tommy Andersson, delprojektledare
070-289 59 24
tommy.andersson@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.