Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

MVP

På Brinells Högstadium arbetar personal och elever tillsammans med ett projekt som kallas för Mentorer i Våldsprevention (MVP). Mentorer i Våldsprevention är ett sätt för verksamheten att arbeta med ett förebyggande av våld och kränkningar.

Mentors in Violence Prevention (MVP) är ett utbildningsprogram riktat till skolan för att tillsammans med elever arbeta förebyggande mot kränkningar, våld och mobbing.

Enligt svensk skollag och diskrimineringslag har vi en skyldighet att kontinuerligt arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering. Inom skolan kallas ofta detta för likabehandlingsuppdrag och värdegrundsarbete. Med andra ord har vi som skola ett uppdrag att förebygga trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling samt att främja lika rättigheter och möjligheter för alla elever oavsett de diskrimineringsgrunder som skyddas i lagen.

Nässjös grundskolor år 7-9 har valt att jobba med MVP-programmet, vilket innebär att vi använder oss av en beprövad metod mot olika former av kränkningar och våld. En central del i MVP är att ifrågasätta normer som exkluderar och diskriminerar – med ett särskilt fokus på de normer kring kön som premierar olika former av våld. Programmet vill inspirera unga till ”ledarskap” och att vara positiva förebilder för andra genom att våga stå upp mot våld och kränkningar i sin vardag. En mentor är en person som använder sin position i en grupp till att våga ta ställning och säga ifrån mot sexism, rasism och homofobi. På så sätt kan sociala normer och kamratkulturer förändras.

I MVP jobbar vi med tre tydliga ”förändringsstrategier” som alla har stöd i forskning:

  1. Ökad medvetenhet och kunskap om våld
    Här får eleverna en ökad förståelse och kunskap för vad våld är och kan vara. Då vi vet att våld för många enbart förknippas med fysiskt våld. Olika former av våld så som fysiskt, psykiskt och sexualiserat våld hänger ihop och förekommer på en glidande skala från ”lindriga” och normaliserade handlingar till allvarliga och grövre former. Om vi ska kunna förebygga behöver vi reagera och ingripa i det vardagliga och mer ”lindriga” våldet. Vi behöver också skapa en samsyn kring vad som är våld så vi tillsammans vet vad det är vi vill motverka.

  2. Utmana stereotypa genusnormer
    Killar och unga män är kraftigt överrepresenterade bland dem som använder våld. Våldet riktas mot tjejer, transpersoner, andra killar och mot sig själva. Många av de genusnormer som unga killar tvingas förhålla sig till ökar risken för att använda våld – exempelvis förväntningar på att vara stark, att inte visa sårbara känslor, att kunna tåla retsamhet och kränkningar i kompisgänget. Vi vet även att unga med en stereotyp syn på kön och jämställdhet löper större risk att använda våld.
  1. Agera som aktiva åskådare
    Alla vi som ser, hör eller får kännedom om våld har möjlighet att göra Vi har både möjlighet att ingripa i direkta våldssituationer, och att förändra sociala normer som stödjer våld och kränkningar genom att säga ifrån eller inte skratta med. Genom att tilltala oss alla som ”aktiva åskådare” istället för att fokusera på ”offer” eller ”förövare” blir våldet något som angår oss alla och därmed något vi alla har möjlighet att motverka. Vi kan alla göra något före, under eller efter att en våldssituation inträffar. I MVP arbetar vi med att identifiera vad som kan vara problematiskt i olika situationer, koppla det våld vi ser till normer och förväntningar i vår omgivning, för att sedan diskutera och träna på hur vi som åskådare kan bryta samma normer genom att ingripa på olika sätt.

Ett långsiktigt arbete
MVP är inte ett åtgärdsprogram för att hantera konsekvenser av våld och kränkningar, det finns andra insatser för. Arbetet med MVP syftar till att förebygga våld på sikt, att tillsammans arbeta för en kultur där våld och kränkningar från första början aldrig ska uppstå. För att förebyggande insatser ska ge effekt behöver vi arbeta långsiktigt och systematiskt. MVP-programmet vänder sig därför till alla elever på skolan. Vid varje nytt läsår genomgår samtliga i årskurs 8 en ny lektionsserie i MVP. På så sätt kommer alla elever ha genomgått programmet, vilket skapar större potential för förändring av skolans klimat och sociala normer.

Inom personalen har vi utsett ett MVP-team som kommer leda arbetet tillsammans med eleverna. De har alla genomgått en utbildning i flera steg och har på så sätt fått fördjupade teoretiska och metodologiska kunskaper om programmet.

Att prata om våld

Att prata om våld väcker ofta mycket känslor och egna erfarenheter är vanligt. Det är något vi på skolan förbereder oss på då behovet av till exempel stödjande samtal kan öka. Det är av yttersta vikt att du som vårdnadshavare är uppmärksam på hur din ungdom mår. Om du känner oro är du alltid välkommen att kontakta ansvarig lärare eller elevhälsan på er ungdoms skola. I arbetet av att förebygga våld behöver vi vara många som arbetar tillsammans och vi uppskattar all gemensam dialog med er.

Kontakt

Expandera Minimera

Adress
Brinellgatan 52 B
571 32 Nässjö

Expedition
0380-51 83 51
0380 -51 83 52


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.