Hembesök hos 80-åringar

Majoriteten av de äldre invånarna i Nässjö kommun anser sig ha ett bra liv, detta framgår av den uppsökande verksamheten som görs utav socialförvaltningen i Nässjö kommun.

87 procent av alla personer som fyllt 80 år i kommunen anser att de mår bra. Undersökningen visar också att 95 procent av de tillfrågade anser att deras livskvalitet sammantaget är mycket eller ganska bra.

Undersökningen omfattar 579 personer födda i huvudsak mellan 1931-1935 och som inte har några insatser från socialtjänsten i Nässjö kommun vilket utgör 75 procent av dem dessa åldersgrupper i kommunen.

De flesta uppger i undersökningen att livskvaliteten handlar om att kunna komma ut och utöva sina intressen samt goda relationer till familj och vänner. Så gott som alla personer i undersökningen anser att de kan ta sig fram i trappor och gå ut på promenad i alla väder. 20 procent av dessa med hjälpmedel. 55 procent uppger också att de deltar i olika pensionärsföreningars aktiviteter och 45 procent anger att de deltar i andra föreningsaktiviteter. Över 97 procent av deltagarna anser att de tillräcklig kontakt med andra människor.

I en annan undersökning med personer i samma åldersgrupp som har insatser från socialtjänsten visar dock siffrorna att enbart 50 procent boende på ett äldreboende och 52 procent med hemtjänst bedömer sitt hälsotillstånd som bra, å andra sidan är 89 procent av de tillfrågade som har hemtjänst och 93 procent av de boende på ett äldreboende nöjda med den service som erbjuds.

 I jämförelse med äldre som lever utan insatser i form av hemtjänst eller särskilt boende framgår det att den största skillnaden är förmågan att kunna förflytta sig utan hinder.

Nedan går det ta del av socialförvaltningens material kring uppsökande verksamhet i Nässjö kommun.