Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Detaljplanering

Detaljplaner finns huvudsakligen inom tätbebyggda områden. Genom detaljplan regleras markens användning och bebyggelsens utformning. Detaljplanen visar vad som ska användas till allmänna platser, till exempel gator och torg, och vad som ska utgöra enskild kvartersmark såsom bostads- eller industrimark. I detaljplanen kan också bebyggelsens placering, storlek, höjd och övrig utformning regleras.

Syftet med en detaljplan kan till exempel vara att möjliggöra ny bebyggelse, reglera befintlig bebyggelse eller säkerställa kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Detaljplanen är också ett instrument för kommunen att förverkliga visioner och mål i översiktsplanen.

Sättet att ta fram en detaljplan regleras i plan- och bygglagen och innefattar medborgarinflytande och flera politiska beslut. I processen vägs allmänna och enskilda intressen mot varandra. Samråd sker med de som berörs.

När en detaljplan antagits och vunnit laga kraft är den juridiskt bindande och ligger till grund för bland annat bygglovprövning. Planen ger fastighetsägaren rätt att använda och bebygga marken i enlighet med planbestämmelserna – så kallad byggrätt.
 

I Nässjö kommuns webbtjänst Nässjökartan kan du se alla gällande detaljplaner och öppna en länk till plankarta och planhandling i pdf-format. Du kan även spara en kopia av pdf-filen eller skriva ut filen.

Kontaktpersoner:

Planarkitekt Erik Almquist, telefon 0380-51 84 91, e-post erik.almquist@nassjo.se
Planingenjör Helena Ahnstedt, telefon 0380-51 86 32, e-post helena.ahnstedt@nassjo.se