Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Restaurering av Ryssbysjön

För att förbättra Ryssbysjön från att ha varit en övergödd sjö med tidvis kraftig algblomning och stort utflöde av fosfor startades 2006 ett projekt med syfte att få en sjö i balans med mindre algblomning, bättre siktdjup, ett bra fiskbestånd och ett rikt fågelliv.

Det så kallade Ryssbyprojektet med restaurering av Ryssbysjön genom reduktionsfiske och förbättring avloppsreningen vid avloppsverket samt utförande av meandring nedströms avloppsverket genomfördes under 2007-2009.

Foto: Nässjö Affärsverk

 Fotografi från notifske i Ryssbysjön, november 2011.

Ryssbyprojektet har nu pågått i tio år. Största insatserna gjordes de första tre åren med reduktionsfiske med hjälp av bottengarn för att reducera det stora braxenbeståndet.  Drygt 30 ton brax togs bort. Därefter har kortare insatser med notfiske gjorts under 2011-2012, 2014 och 2016.

Samtidigt har det pågått intensivt arbete med att trimma utsläppen från avloppsverket. Utsläppen från avloppsverket leds också numera i en meandrande, separat å-fåra för enbart avloppsverket. Efter knappa 2 km rinner det tillbaka ut i Nässjöån som avleder dagvattnet från västra och delar av södra Nässjö. Ryssbysjön har haft en positiv utveckling hela projekttiden med sjunkande fosforhalter som ser ut att ha stabiliserats på lägre nivå än tiden före projektstart.

Under 2014 genomfördes ytterligare notfiske med mindre fångst, ca två ton och med en uppföljning 2016, då närmare sju ton. Vid starten dominerades reduktionsfisket av storbraxen, 2016 är det nästan uteslutande mört.

De tidigare besvärande algblomningarna har begränsats och pågår nu endast i kortare perioder.Vid avloppsverket har de totala utsläppen av fosfor kunnat minskas med ca 30 % från tiden före projektstart.  Därtill har den meandrande å-fåran tillsammans med några mindre dammar sänkt fosforhalterna med ytterligare ca 25-30 %.