Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Förstudie simhall Nässjö

Fakta om förstudien simhall

Nässjö kommun har upphandlat det externa konsultföretaget Weedo AB för genomförande av en förstudie om framtida om- eller nybyggnation av Nässjö simhall.

Syftet med förstudien är att få ett underlag till ett eventuellt beslut om en om- eller nybyggnation av simhall. Uppdraget är att förstudien ska lyfta fram möjliga sätt att tillogodose olika intressenters behov och önskemål, gällande exempelvis lokalisering, typ av anläggning, typ av driftsform, byggteknisk lösning, innehåll i anläggningen samt finansiering.

Weedo AB kommer i juni 2014 att genomföra djupintervjuer och workshops med nyckelpersoner inom kommunorganisationen. Djupintervjuer görs även med aktörer i simhallen.

Allmänheten kommer till tals genom en enkätundersökning. En tredjedel av enkätintervjuerna kommer att genomföras via telefon, en tredjedel genom enkät på simhallen och en tredjedel genom intervjuer på offentlig plats.

Förstudien ska vara klar i augusti 2014.

Underlag för framtida beslut

I Nässjö kommuns investeringsplaner för framtiden finns, under kommande år, ett visst utrymme för utveckling av simhall. Förstudien ska ge ett tydligt och tillförlitligt underlag till politikerna i Nässjö kommun för framtida beslut.

Ge synpynkter

Om du har frågor om förstudien eller vill lämna synpunkter på hur en framtida simanläggning i Nässjö ska se ut - kan du kontakta fritidssamordnare Pär Jansson, e-post par.jansson@nassjo.se, tel. 0380-51 80 29.