Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Aktuella projekt / Saneringen i Grimstorp

Saneringen i Grimstorp och Lillesjön

Bild: Flygfoto över Lillesjön i Grimstorp.

Sedan flera år pågår ett projekt i Nässjö kommun i samarbete med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket, med syfte att komma tillrätta med föroreningssituationen vid den fd. impregneringstomten i Grimstorp. Området ligger i Nässjö kommun, ca tio kilometer söder om Nässjö, strax norr om sjön Lillesjön.

Bland annat har en detaljerad markundersökning genomförts och sjöar och vattendrag nedströms området har undersökts. Undersökningarna har visat att marken vid den före detta impregneringsanläggningen i Grimstorp varit kraftigt förorenad. Det har funnits kraftigt förhöjda halter av bland annat arsenik och så kallade PAH:er (polyaromatiska kolväten). Marken där den före detta impregneringsanläggningen låg sanerades i ett stort projekt 2011-2012. 

De förorenade sedimenten i Lillesjön finns dock kvar. Lillesjöns status bevakas med hjälp av ett kontrollprogram och förberedelser för vissa saneringsåtgärder pågår. Hösten 2014 fattade Nässjö kommun beslut om genomförandet av "biomanipulering av Lillesjön".  

Efterbehandling av markområdet

Det förorenade markområdet i Grimstorp har efterbehandlas med syfte att återställa området som naturmark/strövområde. Det är marken där impregneringsanläggningen låg som har berörts. Efterbehandlingen var ett omfattande projekt och arbetet genomfördes av Svevia 2011-2012. Läs mer om efterbehandlingen här.

Lillesjöns status

Parallellt med efterbehandlingsarbetet - har miljö- och geoteknikkonsultföretaget Golder Associates fortsatt att genomföra undersökningar i området på uppdrag av kommunen, med efterföljande risk- och åtgärdsanalyser för sjösedimenten/sjön. Läs mer om Lillesjön här.