Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Öppna jämförelser

Bilden är från Socialstyrelsens webbplats. Socialstyrelsen arbetar med öppna jämförelser för att stödja nationella aktörer, ansvariga huvudmän och utförare i vård och omsorg i arbetet med att främja en god vård och omsorg för den enskilde.

Nationella jämförelser

Öppna jämförelser görs för socialtjänsten inom sju olika områden:

 • barn- och ungdomsvård
 • ekonomiskt bistånd
 • hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
 • missbruks- och beroendevård
 • stöd till brottsoffer
 • stöd till personer med funktionsnedsättning
 • äldreomsorg och hemsjukvård.

Detta är ett led i regeringens nationella strategi för kvalitetsutveckling genom öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Genom Öppna jämförelser får du som medborgaren insyn och kan jämföra kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige. Syftet med Öppna jämförelser är också att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Lokala resultat

Genom Öppna jämförelser kan vi i Nässjö kommun:

 • jämföra oss med länet, snittet för riket och kommuner över hela landet med liknande förutsättningar
 • lära oss av andra kommuner som lyckats bra med sina verksamheter
 • följa våra verksamheter över tid
 • få specifika mått på verksamheters kvalitet
 • i vissa fall även göra jämförelser på enhetsnivå
 • få underlag till uppföljning, utveckling och förbättring av verksamheter.

Mer om vårt arbete

På dessa sidor kan du läsa mer om Öppna jämförelser och Nässjö kommuns arbete med insamling av data, mottagande av rapporter, analys och uppföljning. Du kan fortlöpande ta del av de nationella rapporterna när de publiceras – samt av våra egna efterföljande utvärderingar av de lokala resultaten.