Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Inflytande

Möjligheten till inflytande i socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan ske på tre nivåer. Genom individuellt inflytande, genom brukarråd eller genom brukar- och anhörigorganisationer.

Individuellt inflytande...

... handlar om den enskildes möjlighet att påverka sin livssituation och den vård och det sociala stöd han eller hon erhåller, ett så kallat individuellt inflytande eller individuell medverkan. Det sker bland annat genom delaktighet vid utformande av genomförandeplan/vårdplan. Denna typ av medverkan och inflytande har stöd i socialtjänstlagen där huvudregeln säger att insatserna ska utformas och genomföras tillsammans med den enskilde (3 kap. 5 § SoL).

Brukarråd...

... ger inflytande på gruppnivå i den verksamhet den enskilde får sitt stöd. I Nässjö kommun finns brukarråd för flertalet av socialtjänstens verksamheter. Brukarråden har minst två sammanträden per år som protokollsförs.

Önskar du få del av något protokoll? Kontakta socialförvaltningens nämndssekretariatet på telefon 0380 – 51 85 08 eller socialforvaltningen@nassjo.se

Läs mer om riktlinjerna för Nässjö kommuns kontaktpolitiker och brukarråd i Riktlinjer för kontaktpolitiker och brukarråd

Brukar- och anhörigorganisationer...

Här kan det handla om medverkan på organisations- eller systemnivå, exempelvis politiskt inflytande och påverkan eller medverkan när det gäller att ta fram policyprogram. Det är oftast brukar- eller anhörigorganisationer som medverkar eller utövar inflytande på det sättet. Även denna typ av medverkan/inflytande har stöd i socialtjänstlagen som anger att kommunerna ska planera sina insatser för äldre- och funktionshindrade i samverkan med andra samhällsorgan och organisationer (5 kap. 6 § SoL och 5 kap. 8a § SoL).

I Nässjö kommun finns Kommunala Pensionärsrådet, KPR, och Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor, KRF. För mer information - se i vänstermenyn.